ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က႑ေပါင္းစံုပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ ကုန္သြယ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ယူ႐ို၈သန္း ေထာက္ပံ့ျခင္း

Yangon, 07/08/2019 - 10:20, UNIQUE ID: 190815_1
Press releases

အာဆီယံေဒသတြင္းေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရး (ARISE Plus Myanmar)  တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ အခမ္းအနားကို၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ()ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟိုတယ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤအခမ္းအနားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOC) ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥေရာပသမဂၢပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန (EUD) အႀကီးအကဲ Dr. Johann Hesse ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဥေရာပသမဂၢပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးစင္တာ (ITC) တို႔မွ အရာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

ဥေရာပသမဂၢသည္ ARISE Plus Myanmar စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ယူ႐ို၈သန္းကို ေလးႏွစ္တိုင္တိုင္ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးစင္တာ (ITC) သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOC) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၎စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဆီယံစီးပြါးေရးအသိုက္အဝန္း (AEC) ၂၀၂၅ခုႏွစ္ စီးပြါးေရးစီမံခ်က္ပံုစံအတိုင္း ပဏာမအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိိုင္ငံမ်ားအသင္း (ASEAN) တို႔အၾကား ဆက္သြယ္မႈပိုမို တိုးပြါးလာေစရန္ႏွင့္ စီးပြါးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ က႑ေပါင္းစံုပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ ကုန္သြယ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တိုးျမွင့္ရန္ ယခုကဲ့သို႕ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ဥေရာပသမဂၢကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ တိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ခိုင္မာေသာ ကတိကဝတ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းမွ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရး ပိုမိုမ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔ေစရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္ ARISE Plus Myanmar စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကူညီေထာက္ပံ့ရသည့္အတြက္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ဆက္လက္ ည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥေရာပသမဂၢပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန (EUD) အႀကီးအကဲ Dr. Johann Hesse က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

အာဆီယံေဒသတြင္း၊ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းႏွင့္ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္တို႔တြင္ စီးပြါးေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ေစရန္ ARISE Plus Myanmar သည္ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား (MSMEs) အား ယူ႐ို ၈သန္း ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္အညီ ပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ေရးစံႏႈန္း (SPS) အတိုင္း ေလးစားလိုက္နာေစရန္ကိုလည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ စီမံကိန္း၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒကို ခ်မွတ္ႏိုင္၍ ေဒသဆိုင္ရာ (ASEAN) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ (ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႔ - WTO, EU) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရယူႏိုင္သည့္အျပင္ တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးအဟန္႔အတားမ်ား(NTBs)အား  ေလ်ာ့က်ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 

ပို႔ကုန္အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေရး အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္အညီ တရားမွ်တ၍ က႑ေပါင္းစံုပါဝင္ႏိုင္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးတို႔ကို ARISE Plus Myanmar က ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ထုတ္ကုန္တန္ဖိုးႏွင့္ ကုန္ထုတ္အားေကာင္းေသာ စက္႐ံုမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာရန္အတြက္ စီးပြါးေရးကို ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ ၎သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားေဈးကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ခလစာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းသည္ ကုန္သြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးျမင့္ေစၿပီး တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စနစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အတားအဆီးမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ညႊန္းျပထားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ စီးပြါးေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အဆိုျပဳတိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကိုလည္း အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါသည္။

 

Languages:
Editorial Sections: