ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈနယ္ပယ္ အေရြ႕အေျပာင္း

Yangon, 29/07/2019 - 11:06, UNIQUE ID: 190729_2
Factsheets

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး ဥေရာပသမဂၢ၏ မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဆက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အခ်ဳပ္။