ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

နိုင္ငံတကာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၊ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားႏွင့္ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးလံုးခ်စ္သူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ နွင့္ပတ္သတ္၍

Yangon, 17/05/2019 - 08:41, UNIQUE ID: 190517_7
Local Statements

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအဖြဲ႕ ၊ ျမန္မာနုိင္ငံအေျခစိုက္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္နုိင္ငံမ်ား၏
သံရံုးမ်ားႏွင့္ ဌာနကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ား၏ အၾကီးအကဲမ်ားက ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို
ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

    
လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၊ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးလံုး ခ်စ္သူမ်ား၊ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ား၊ လိင္ကြဲျပားျခင္း ေရရာမႈမရွိသူမ်ား (LGBTI ) ၏ တန္းတူညီမွ်သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားကစ၍ သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း LGBTI ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ကမာ ၻတစ္လႊားတြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔ေနထိုင္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ မၾကာခဏ ေဘးဖယ္ခံထားၾကရျခင္း၊ မိသားစုကေပးေသာ ဖိအားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑မ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းတို႔ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရပါသည္။ နုိင္ငံေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္တြင္ လိင္တူခ်င္းေပါင္းသင္းေနထိုင္ျခင္းသည္ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေသဒဏ္ထိခ်မွတ္ခံရနုိင္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနပါေသးသည္။


နိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈ သို႔မဟုတ္ က်ား/မခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရႈေထာင့္အရ တန္းတူညီမွ်ျခင္း အေျခခံမူမ်ားကို အေလးထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကမာၻတစ္လႊားရွိ LGBTI ပုဂိၢဳလ္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ရႈတ္ခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


LGBTI အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏သေဘာထားမ်ားကို တင္ျပခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကျပီး ျပည္သူ႕ေရးရာမူ၀ါဒမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေရးတြင္ စတင္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားကစျပီး LGBTI ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ အားတက္ဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။


ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လိင္တူခ်င္းေပါင္းသင္းျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္နိုင္ေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ (၃၇၇) ကို လက္ေတြ႕က်င္းသံုးမႈ မရွိျခင္းအေပၚ ျမန္မာနုိင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအဖြဲ႕နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအေျခစိုက္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံမ်ား၏ သံအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာတန္ဖိုးထားေက်နပ္မိပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္နွစ္မ်ားက ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိဘဲ အတိတ္ကာလႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည့္ ၎ဥပေဒပုဒ္မကို ဖ်က္သိမ္းေပးေရး၊ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားရန္ တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးေရး၊ နစ္နာခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား တရားဥပေဒအတိုင္း ျဖစ္ေစမႈနွင့္ ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ားရရွိနုိ္င္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕အား ကြ်န္ုပ္တို႔အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အေလးထား တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။


အမ်ားစုအတြက္ ထိရွလြယ္ေနေသးေသာ ၎အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္သည္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ အေရးၾကီးလွပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ နုိင္ငံတကာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၊ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ား၊ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးလံုးခ်စ္သူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ (IDAHOT) အထိမ္းအမွတ္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံရံုးသည္ 'ကူညီပါရေစ' အမည္ရွိ မွတ္တမ္းဇာတ္လမ္းကို ၂၀၁၉ ခုနစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန၌ ျပသသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ဇာတ္လမ္းတြင္ LGBTI ပုဂိၢဳလ္မ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ကို တင္ျပထားပါသည္။ ဇာတ္လမ္းျပသျပီးေနာက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကိုလည္း စီစဥ္ထားရွိပါသည္။


၂၀၁၉ ခုနစ္၊ ေမလ ၁၇ ရက္၊ IDAHOT ေန႔တြင္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးကို အေျခခံသည့္လႈပ္ရွားမႈပြဲအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ Colors Rainbow ၊ Kings N Queens ႏွင့္ &Proud အဖြဲ႕အစည္းတို႔က ဂ်န္းရွင္းစီးတီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎အခမ္းအနားအတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သတိၱကို ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအဖြဲ႕ ၊ ျမန္မာနုိင္ငံအေျခစိုက္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္နုိင္ငံမ်ား၏ သံရံုးမ်ားႏွင့္ ဌာနကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားအေနျဖင့္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳကာ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ LGBTI အခြင့္အေရးမ်ားေကာင္းမြန္တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ မဆုတ္မနစ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳအပ္ပါသည္။


ရန္္ကုန္၊ ၁၅ ရက္ ေမလ ၂၀၁၉ ခုနစ္

Languages:
Editorial Sections: