ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ပူးေပါင္းသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ပထမအျကိမ္္ ဥေရာပသမဂၢနွင့္ ျမန္မာနိင္ငံ အျကီးတန္းအရာရွိျကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝးက်င္းပ

Bruxelles, 16/05/2019 - 15:51, UNIQUE ID: 190516_20
Joint Press Releases

ပထမအျကိမ္ ဥေရာပသမဂၢ- ျမန္မာ အျကီးတန္းအရာရွိျကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝးကို ေမလ၊ (၁၆) ရက္ ေန႔၊ ၂၀၁၉ခုနွစ္၌ ဘရပ္ဆဲ(လ္)ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ကုန္သြယ္ေရးနွင့္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ၊ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အစရွိသည့္ ဥေရာပသမဂၢနွင့္ ျမန္မာနိင္ငံရွိ နိုင္ငံေရးနွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား- အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံတစ္ဝန္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရွိ နိုင္ငံတကာ အသိသက္ေသ (၆)ဦးမွ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အခန္းက႑၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အျကံေပးေကာ္မရွင္ အဖြ႔ဲ၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းနွင့္ ဆက္စပ္အမႈအခင္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈ၊ အစရွိသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္နွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား နွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတို႔မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း အစရွိသည့္ ညွိနိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အာဆီယနိုင္ငံဆိုင္ရာဖိုရမ္(ARF)နွင့္ အာရွ-ဥေရာပအစည္းအေဝး(ASEM) အပါအဝင္ EU-ASEAN ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ ေရွ႕ဆက္အလားအလာမ်ား၊ ကုလသမဂၢအတြင္းရွိ ဥေရာပသမဂၢ-ျမန္မာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈနွင့္အတူ ဥေရာပသမဂၢနွင့္အာရွ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ဇီဝမ်ိဳးကြဲျခင္းနွင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ကဲ့သို႔ေသာ တစ္ကမာၻ လုံးဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဘတ္ေပါင္းစုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါေသာ နိုင္ငံဆိုင္ရာနွင့္ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ျကသည္။


ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ၂၀၁၆ခုနွစ္မဟာဗ်ဴဟာအား အေျချပဳကာ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ လူမႈစီးပြား ဘဝဖြ႔ံျဖိဳး တိုးတက္မႈတို႔အတြက္ ၎၏ ခိုင္မာေသာ ဆက္လက္ပ့ံပိုးကူညီမႈအား ထပ္မံအတည္ျပဳေျပာျကားခဲ့သည္။ အဆိုပါအေျကာင္းအရာနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ မႈစီမံကိန္း ၂၀၁၈ခုနွစ္တြင္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အနာဂတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံတစ္ရပ္ကို ေထာက္ပ့ံေပးရန္ နွစ္ဖက္စလုံးမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ျကသည္။ ထုိ႔အတူ ဥေရာပသမဂၢနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ရိုင္းပင္းေသာတန္ဖိုးမ်ားနွင့္ နိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စံနႈန္းထားမ်ားအား အေျချပဳကာ ဥပေဒျကီးစိုးမႈနွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ုဳပ္မႈတို႔၏ အားေကာင္းခိုင္မာ ျခင္းမ်ားနွင့္အတူ လက္ခ်င္းတြဲလ်က္ေဆာင္ရြက္သင့္ေျကာင္း သေဘာတူညီခဲ့ျကသည္။


အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ဥေရာပသမဂၢသို႔ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာမႈ (၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ +၄၇%) နွင့္ နိုင္ငံအတြင္း ဥေရာပသမဂၢ၏ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈတို႔မွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အေရးပါေသာ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ျကီးမားေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အကူအညီ (၂၀၁၄-၂၀၂၀ ခုနွစ္အတြက္ ယူရိုေငြ ၆၃၈သန္း)နွင့္ အထူးသျဖင့္ ပညာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈနွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ပ့ံပိုး ကူညီမႈအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါေျကာင္း ေျပာျကားခဲ့သည္။

ပထမအျကိမ္ ဥေရာပသမဂၢ- ျမန္မာ အျကီးတန္းအရာရွိျကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝးသည္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ ဆက္ဆံ ေရးကို ထည့္တြက္ေလ့လာရန္နွင့္ ပိုမိုျမွင့္တင္နုိင္ရန္နွင့္ နိုင္ငံဆိုင္ရာနွင့္ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္နိုင္ရန္ အေရးပါေသာလမ္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေျကာင္းနွင့္ တည္ရွိဆဲ နွစ္စဥ္ လူ႔အခြင့္အေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနွင့္ (လက္နက္အင္အား ေစာင့္ျကည့္ေလ့လာေရးမစ္ရွင္ EBA မွလြဲ၍) ဆက္လက္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကိစၥအရပ္ရပ္အျပင္ ယခုအစည္းအေဝးကို ပုံမွန္က်င္းပ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း သေဘာတူခဲ့ျကသည္။


ပထမအျကိမ္ ဥေရာပသမဂၢ- ျမန္မာ အျကီးတန္းအရာရွိျကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝးကို အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္တို႔ အတြက္ ဥေရာပဆိုင္ရာ ျပင္ပလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၏ Managing Director, Mr. Gunnar Wiegand နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးဌာန၏ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူတို႔မွ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ျကသည္။

Languages: