ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႉမ်ားပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး ဥေရာပသမဂၢ၏လုပ္ငန္းစီမံကိန္း

04/04/2019 - 12:34
Publications


ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဧျပီလ(၄)ရက္ေန႔၂၀၁၉ခုနွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႉမ်ားပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး ဥေရာပသမဂၢ၏လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) မိတ္ဆက္ပြဲ၌ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ျကီး Mr.Kristian Schmidt က “ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင္႔ ျပည္႔၀ေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေစရန္ ခိုင္မာစြာဆုံးျဖတ္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ကိုေရာက္ဖို႕အတြက္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္းပ႔ံ႔ပိုးမွဳဟာဆိုရင္ အင္မတန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အသံေတြကိုသိရိွ ၾကားနာေစဖုိ႕နဲ႕ အားလံုးတက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳေတြျဖစ္လာေစဖို႕အတြက္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းေတြက အားျဖည္႔ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းအစဥ္အလာၾကီးျပီး လက္ရိွမွာလည္းစိန္ေခၚမွဳမ်ားစြာနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမွဳ၊ လူသားအားလံုး တန္းတူညီမွ်မႈရွိ္ေရးအစရိွတဲ႕ အရာေတြကိုပိုမိုထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳလုပ္ႏို္င္ဖို႕အတြက္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းေတြကိုလိုအပ္သလို ပါ၀င္ ႏိုင္ခြင္႔ေပးဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။” ဟု ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၁ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူူးေျပာင္းမႈစတင္ခဲ့ကတည္းက နုိင္ငံအတြင္းရွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ကို ေတြ႔ျကုံေနရျပီျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(CSOs)သည္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးေနရုံ သာမက က်ယ္ျပန္႔လွေသာ အေျကာင္းရင္းမ်ားနွင့္ ေ၀းလံေသာနယ္ပယ္ေဒသမ်ား တြင္ေနထိုင္ျကေသာ သူမ်ားအပါအဝင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ခိုင္မာေသာ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား ပို၍တိုး၍ ျဖစ္လာျကသည္။ EU-CSO  မဟာဗ်ဴဟာသည္ ေဒသတြင္းနွင့္ နုိင္ငံေတာ္အဆင့္ မူဝါဒေရးရာခ်မွတ္ျခင္းနွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရရွိေစရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳနိုင္ေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုကို ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းညိွနိႈင္းမႈ မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ (၂၀၁၄- ၂၀၁၇) ဥေရာပသမဂၢ၏ ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၈ခုနွစ္တြင္ နုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ကာ တိုးတက္ေစခဲ့သည္။

မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏အျခားျမိဳ႔မ်ားမွ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ INGOsမ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံမ်ား၊ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာေရးအသိုင္းအဝန္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၁၂၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ျကသည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားက အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနေသာ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ သုံးသပ္ကာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက႑ကို ပ့ံပိုးကူညီရန္၊ ကာကြယ္ရန္၊ ပိုမိုေပၚလြင္လာေစရန္ လုိအပ္ေသာ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ျကသည္။

EU-CSO  လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာကို လာမည့္ ၂နွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး သုေတသန ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွ်ေဝရန္၊ အေျကာင္းအရာမ်ားကို စိစစ္ပိုင္းျခားရန္နွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဦးစားေပးအေျကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ မူဝါဒေရးရာ အျကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ညွိနိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္း EU-CSO  လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာသည္ CSOသတင္းလႊာနွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာပြဲမ်ားက်င္းပကာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ နယ္ပယ္တစ္ခုကိုလည္း ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အီးယူနွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ အျပည့္အစံု PDF ဖိုင္:

 

Join the Partnership on Facebook: - https://www.facebook.com/Eu-Cso-Partnership-Strategy-Myanmar-626359724492216/

Read our brochure on the EU-CSO Partnership Strategy:

 

Editorial Sections: