ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ဥေရာပသမဂၢမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးက႑ အား ယူရိုေငြ ၂၂၁သန္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း

Yangon, 21/03/2019 - 11:57, UNIQUE ID: 190321_5
Press releases

၂၀၁၉ခုနွစ္၊ မတ္လ၂၁ရက္ေန႔တငြ္  နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရုံးမွ သံအမတ္ၾကီး Mr. Kristian Schmidt နွင္႔ ဘ႑ာေရးနွင္႔ စီမံကိန္း၀န္ၾကီးဌာနမွ အျမဲတမ္း အတငြ္း၀န္ ဦးထနြ္းထနြ္းနိုင္ တို႔သည္  ဥေရာပသမဂၢမွ  ျမန္မာနိုင္ငံ၏ပညာေရးက႑အတကြ္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို တရား၀င္စတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါသည္။   အခမ္းအနားတြင္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီး ၊ စီမံကိန္းနွင္႔ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးစိုး၀င္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သယြ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနနွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌနာအသီးသီးမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ယူရိုေငြ ၂၂၁သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၈၂ဘီလီယ်ံေက်ာ္) ရွိ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားအားလုံး အရည္အေသးြ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈအခြင့္အလမ္းကို  သာတူညီမွ်စြာ ရရွိေစရန္ ပ့ံပိုးသာြးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးမွ "ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑အရွိန္အဟုန္ေကာင္းစြာ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ ဟူေသာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဥေရာမသမဂၢနွင့္ တူညီပါသည္။ ပညာေရးသည္ တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီအနာဂတ္ေရးအတကြ္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အလားလာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ပညာေရးက႑အတကြ္ အသံုးစရိတ္ကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တိုး၍ ေထာက္ပံ့ ပံ့ပိုးလ်က္ရွိပါသည္။ ဥေရာမသမဂၢ၏ အေထာက္အပံ့မွာ လည္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပညာေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတကြ္ ထပ္ေလာင္းအကူအညီတစ္ရပ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္" ဟု ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္ ။  
 
ပညာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကို ပ့ံပိုးကူညီရန္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၏ ခိုင္မာေသာ ကတိကဝတ္ျပဳခ်က္ကိုလည္း  သံအမတ္ၾကီး Mr. Kristian Schmidt မွ  "ဥေရာပသမဂၢၢအေနျဖင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးႏွင့္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစေရးတို႔အတကြ္   ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တ့ဲ  မိတ္ဖက္ျဖစ္ရတာ အလနြ္ ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ အသိပညာ ဗဟုသုတနွင့္ အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈေတဟြာ  ပိုမို ေကာင္းမြန္တ့ဲဘဝ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္  အခြင့္အလမ္း၊  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္လာျပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တငြ္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လာေစရန္ႏွင့္   အနာဂတ္ကို ပုံေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ စြမ္းရည္ႏွင့္ အျမင္ကို ပြင့္ေစပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူငယ္လူရြယ္မ်ားဟာ ၎တို႔ရဲ႕ အနာဂတ္အလားအလာမ်ား လတြ္လပ္စြာ ပံုေဖာ္ ရွင္သန္ဖြံ႕ျဖိဳးေစႏိုင္ဖို္႕ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေက်ာင္းမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ထုိက္တန္ေၾကာင္း လည္း  ဥေရာပသမဂၢမအေနျဖင့္  ယုံၾကည္ပါတယ္။" ဟု ထပ္မံအတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။  
 
၂၀၁၉ခုနွစ္မွ ၂၀၂၂ခုနွစ္အတြင္း  ဥေရာပသမဂၢသည္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းပညာေရးနွင့္ နည္းပညာနွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး(TVET)တို႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရး၊ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြမဲႈတို႔အတြက္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏  ဘ႑ာေငြသို႔ ယူရိုေငြ ၁၇၅သန္း( ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀ဘီလီယ်ံေက်ာ္)ကို တိုက္ရိုက္ဘ႑ာ လေႊဲျပာင္းေထာက္ပံ့ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ က်န္ေငြ ယူရို၄၆သန္း(ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၈၀ဘီလီယ်ံ)ကို အစိုးရအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါက႑မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ ပံ့ပိုးႏိုင္ေရးအတကြ္ ခြေဲ၀ သတ္မွတ္ထားသည္။  
ဥေရာပသမဂၢ၏ programme သည္ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၂၀၁၆-၂၀၂၁ပါ အဓိက  ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတငြ္  ပံ့ပိုးကူညီမည္ ျဖစ္ျပီး အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ပညာေရးနွင့္ TVETဆိုင္ရာ  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား သာတူညီစြာ အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးအတကြ္ အဓိက အေလးထား ပံ့ပိုးသာြးမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းပံ့ပိုးမႈသည္  လုပ္သားေစ်းကကြ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္နွင့္ အတန္းျပီးေျမာက္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား တိုးတက္လာေစေရးတို႔အတကြ္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ အလယ္တန္း၊အထက္တန္း ပညာေရးနွင့္ TVETက႑မ်ား၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ သင္ၾကားေရး နည္းစနစ္မ်ားနွင့္  ပညာရည္ စစ္ေဆးအကျဲဖတ္စနစ္ စသည္တို႔ကို      အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတငြ္  ေထာက္ပ့ံကူညီ  ေပးသာြးမည္ျဖစ္သည္။ ဤဘ႑ာပံ့ပိုးမႈသည္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ  ေပးႏိုင္ေရးအတကြ္  ျပည္သူ႔ ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ အရည္အေသးြျပည့္မီမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနွင့္ တာ၀န္ခံ တာဝန္ယူမႈမ်ား၊ ဘ႑ာေငြ စိစစ္ၾကပ္မတ္နည္းစနစ္မ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတကြ္လည္း  ရည္မွန္းထားပါသည္။  
 
ပညာေရးက႑အတကြ္   ယူရိုေငြ (၂၂၁) သန္း ပံ့ပိုးမႈအျပင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အရည္အေသးြမီ ပညာသင္ၾကားမႈအခြင့္အလမ္း ရရွိမႈ  ပိုမို တိုးတက္လာေစရန္  ယူရိုေငြ၂၀သန္း(ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၅ဘီလီယ်ံ)ကို ထပ္မံ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံ မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းပံ့ပိုးမႈသည္ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္မ်ား၏ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသးြကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းလာေစျပီး  ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တငြ္ မိမိတို႔ေဒသအတကြ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ  မူ၀ါဒ ေဆးြေႏြးႏိုင္ရန္အတကြ္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္ကို  ျမွင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရနွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ပညာေရးဆို္င္ရာပ့ံပိုးကူညီသူမ်ားအၾကား  နီးကပ္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း ပိုမို ျမွင့္တင္ေပးပါမည္။ 
 
ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာ 

ပညာေရး၀န္ျကီးဌာနအား ယူရိုေငြ (၂၂၁)သန္း ေထာက္ပ့ံရာတငြ္   ဥေရာပသမဂၢ၏  ပံ့ပိုးမႈသည္ ၂၀၁၈-၁၉ဘ႑ာနွစ္မွ ၂၀၂၂၂၀၂၃ဘ႑ာနွစ္အတငြ္း  ပညာေရးက႑အတကြ္ ယူရိုေငြ (၁၇၅) သန္း ပံ့ပိုးသည့္ Budget support programme တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိပါမည္။ ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံမႈ အစီအစဥ္သည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ေထာက္ပ့ံေငြကို နိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာသို႔ တိုက္ရိုက္လႊဲေျပာင္းပံ့ပိုးသည့္  ေထာက္ပံ့မႈ  နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ရယူသံုးစြရဲာတငြ္  ဒီမိုကေရစီ နည္းစနစ္က်က် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစိုးရအား ဥေရာပသမဂၢ၏ ခိုင္မာေသာ  ေထာက္ခံမႈကို ေဖာ္ထုတ္ျပသသည့္အေနျဖင့္  ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပညာေရးဘ႑ာသုံးစြမဲႈ နည္းလမ္းတိုင္း အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။  ယင္းသည္ ျမန္မာနုိင္ငံတငြ္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ပထမဦးဆုံးေသာ Budget support programme ျဖစ္ျပီး ဥေရာပသမဂၢ၏  နိုင္ငံအတငြ္း ေဆာင္ရြက္မႈအတကြ္  အေျခခံက်ေသာေျပာင္းလမဲႈတစ္ခုကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳပါသည္။   ဥေရာပသမဂၢသည္ Budget support programme ေရးဆဲြစဥ္ကာလအတငြ္း အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းပညာေရး၊  TVETနွင့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြမဲႈစသည့္ က႑မ်ားအတကြ္ ရည္မွန္းထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္  ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္  က်ယ္ျပန္႕စြာ  ပူးေပါင္းေဆးြေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆးြေႏြးမႈရလဒ္အေနျဖင့္  ဥေရာပသမဂၢ၏ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရန္ပုံေငြမွ  ႏွစ္စဥ္ေငြေၾကး ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ႏွစ္အလိုက္ လုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္သေဘာတူညီိမႈ တစ္ရပ္ ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆးြေႏြးမႈမ်ားကို အေျခခံျပီး ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနနွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔  ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီထားေသာ လုပ္ငန္း လ်ာထားခ်က္မ်ား ျပည့္မီႏိုင္ရန္  လိုအပ္ေသာ နည္းပညာပ့ံပိုးမႈအတြက္ ယူရိုေငြ(၄၆)သန္းကို  လ်ာထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈကို အာရွဖြ႔ံျဖိဳးေရးဘဏ္၊ ဒီမိုကေရစီနွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာအကူအညီအတြက္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း နွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔မွတဆင့္  ပံ့ပိုးကူညီသာြးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

Languages:
Editorial Sections: