ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုျမင္႔တက္လာသည္႔အေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Yangon, 14/03/2019 - 04:45, UNIQUE ID: 190314_1
Local Statements

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရံုး ၊ ဥေရာပအဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံ သံရံုးမ်ား ၊ ကေနဒါ နွင္႔ ေနာ္ေ၀ သံရံုးတို႔မွ  သံရံုး အၾကီးအကဲမ်ားသည္ ေအာက္ပါ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ ကို ျပဳလုပ္လိုက္သည္ ။

ရခိုင္ျပည္နယ္နွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ နွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ၾကား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္  အသက္အိုးအိမ္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားနွင္႔ ဆိုးရြားသည္႔ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရိွပါသည္။   ရဲစခန္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အာဏာပိုင္မ်ားနွင္႔ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္တန႔္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ၂၀၁၉ခုနွစ္၊ မတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔  ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္မွ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ (၉) ဦးတို႔ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မည္သို႔မွ် တရားမွ်တမႈ မရိွပါ ။

ဥေရာပသမဂၢ ၊ ကေနဒါနွင္႔ ေနာ္ေ၀သည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား အပ္ပါသည္ ။  ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔နွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္  လက္ခံေၾကာင္းနွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ား အားလံုးမွလည္း  ဤအခြင္႔အေရးကို ဆုပ္ကိုင္၍  အတိတ္မွ နာၾကည္းခ်က္မ်ားကို  ေဆြးေႏြးမႈမ်ားနွင္႔ နိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ တဆင္႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္  အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္တင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းအပ္ပါသည္ ။

ဥေရာပသမဂၢ ၊ ကေနဒါနွင္႔ ေနာ္ေ၀သည္ နိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒအရ အရပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ရန္ နွင္႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား ေပးပို႔ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ လိုက္နာရမည္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို  ဘက္ေပါင္းစံုမွ  ေလးစားလိုက္နာရန္ တို္က္တြန္းလိုက္ပါသည္။   ၂၀၁၉ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ အေစာပိုင္းမွစ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမိဳ႕နယ္၅  ျမိဳ႔နယ္ (ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္းေတာ၊ပုဏၰားကၽြန္းနွင့္ ေက်ာက္ေတာ္) တို႔ကို သြားေရာက္ခြင္႔နွင္႔ ပတ္သက္၍ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးအပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ကန္႔သတ္ထားသည္႔ ကန္႔သတ္ခ်က္္မ်ားသည္ အနည္းဆုံး လူဦးေရ ၉၅၀၀၀တို႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္႔ ဆိုးရြားသည္႔ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနအေပၚတြင္ ျပင္းထန္သည္႔ သက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  အေျခအေနပိုမိုဆိုးရြာလာျခင္း မရိွေစရန္ ရာသီအလိုက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင္႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို မိုးဥတုမေရာက္မီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ခြင္႔ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

Languages:
Editorial Sections: