ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

က်ားထက္သာလြန္၍

07/03/2019 - 13:08
News stories

အာရွဆင္၊ သင္းေခြခ်ပ္နွင့္ က်ားတို႔၌ ဘံုတူညီေနသည္မွာ ဘာျဖစ္သနည္း။ တူညီသည့္အခ်က္မွာ သူတို႔အားလံုးကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိနုိင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၃၃၁ မ်ိဳးတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသ၏ တရားမဝင္ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈတြင္ တိုင္းရင္း႐ိုးရာေဆးမ်ား ေဖာ္စပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ အပင္ႏွင့္တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ထူးျခားဆန္းျပားေသာအစားအစာမ်ား၊ အဝတ္အစားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရွားပါးအိမ္ေမြးတိရစာၦန္ကုန္သြယ္မႈမ်ား အစရွိသည္ျဖင့္ အပင္ႏွင့္တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ၁၀၀၀ ေက်ာ္တြင္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ေလ့လာမႈကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ထိုေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို "က်ားထက္သာလြန္၍" အာရွေဒသရွိ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာက် ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္း ေဖာ္ထုတ္ေရးဆိုင္ရာ သြင္းအားစုမ်ား အစီရင္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကမ ၻာ့ေတာရိုင္းတိရစၧာန္မ်ားေန႔ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ အစီရင္ခံစာကို ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားနွင့္ သတင္းမီဒီယာသို႔ ဖြင့္ဟတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး Kristian Schmidt က “ ျမန္မာနိုင္ငံ အပါအဝင္ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးမွာရွိတဲ့ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေတြကို မ်ဳိးသုဥ္းမေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားဖို႔ ဥေရာပသမဂၢက သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါတယ္။ ျမန္မာ့အလွအပတစ္ခုျဖစ္တဲ့ မိုးသစ္ေတာေတြနဲ႔ ေတာေကာင္ႀကီးေတြဟာ အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္မႈေတြနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးက်ဆင္းလာမႈေတြေၾကာင့္ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မယ့္အႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရ ပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢဟာ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ အတြက္ ျမန္မာ့အဖိုးတန္ သဘာဝ အေမြအႏွစ္ ေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကို အျပည့္အဝ၊ အင္တိုက္အားတိုက္ ကူညီေပးသြားမွာပါ။ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ထြက္ ပစၥည္းေတြကို တရား မဝင္ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားေနတာေတြကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္းကရပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ေတြ အပါအဝင္ေပါ့။ အခု ဒီအစီရင္ခံစာက ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္းေတြ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ ကားေနတာေတြကို တားဆီးပစ္ခ်င္တဲ့ လူတုိင္းရဲ႕ရင္ထဲကေတာင္းဆိုေနတဲ့အရာကို ပိုၿပီးခိုင္မာ အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢ၏ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ European Union Biodiversity for Life (B4Life) ၏ ကနဦးလႈပ္ရွားမႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေသာ က်ားထက္သာလြန္၍ အစီရင္ခံစာမွာ စာတမ္းျပဳစုသူ ၂၈ ဦးတုိ႔ ၂ ႏွစ္တာ အခ်ိန္ယူ ပူးေပါင္းသုေတသန ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အာရွရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၅ ႏိုင္ငံေက်ာ္မွ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္က ပညာရွင္ ၃၈၂ ဦးတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရက ဦးစီးေသာ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို လူပံုလယ္ဖ်က္ဆီးျခင္းအပါအ၀င္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္မ်ားထိန္းသိမ္းရန္ အေရးၾကီးမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံတစ္၀ိုက္ရွိ  လႈပ္ရွားမႈအစဥ္အဆက္ေနာက္တြင္ က်ားထက္သာလြန္၍  အစီရင္ခံစာတင္ျပမႈ ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။  ဥေရာပသမဂၢသည္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈကို တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈအား ျမန္မာနိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားအပါအ၀င္ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။ (တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၦာန္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈအဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္တြင္း ဥေရာပသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

အစီရင္ခံစာတစ္ခုလံုးကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲလိုပါက (အဂၤလိပ္) : https://ec.europa.eu/europeaid/larger-tigers-inputs-strategic-approach-biodiversity-conservation-asia-regional-reports_en

 မဟာမဲေခါင္ေဒသဆိုင္ရာအပိုင္းကို ျမန္မာလိုဖတ္လိုပါက:

PDF Larger than Tigers - Greater Mekong Report

Languages:
Editorial Sections: