ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

၂၀၁၉ ခုနွစ္ ရႈးမန္းဆု (Schuman Awards) လူ႕အခြင္႔အေရးဆုမ်ားအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚ

16/01/2019 - 07:17
News stories

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအဖြဲ႔သည္ ဒီမိုကေရစီ ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးကာကြယ္မႈ အစရိွသည္႔ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးစံနႈန္းမ်ား တိုးတက္ျမင္႔မားေရးအတြက္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ျမာက္သည္႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၉ ရႈးမန္းဆုမ်ား (Schuman Awards) ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳအသိအမွတ္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ဥေရာပသမဂၢနွင္႔ အဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံမ်ားသည္  ၂၀၁၉ခုနွစ္ ရႈးမန္းဆုမ်ား ( Schuman Awards) လူ႕အခြင္႔အေရးဆု  အတြက္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚေနျပီ ျဖစ္ပါသည္ ။  ယခု တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ရႈးမန္းဆုမ်ား (Schuman Awards) သည္ ဒီမိုကေရစီ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးတို႔ကို စြမ္းစြမ္းတမ ံေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။   တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၊ သုေတသီမ်ား ၊ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား ၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား သို႔မဟုတ္ တျခားေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ကိုင္သူမည္သူမဆို ဆုလက္ခံရရွိသူျဖစ္လာနိုင္ပါျပီး  ရာထူးကို အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယင္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုသာ အဓိကထားျပီး ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

Schuman Awards  ဆုမ်ားသည္ ယခင္ ျပင္သစ္နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေဟာင္းနွင္႔ ဥေရာပသမဂၢဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ကူညီခဲ႔သည္႔ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ပုဂၢိိဳလ္တစ္ဥိး ျဖစ္သည္႕ Robert Schuman  ၏ အမည္ကို အစြဲျပဳ၍ ေပးထားျခင္ျဖစ္ပါသည္ ။   Schuman Awards  ဆုမ်ားကို  ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ Rome Treaty  နွစ္ (၆၀) ျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္  ဒီမိုကေရစီ ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ၊  လူ႕အခြင္႔အေရးနွင္႔  မတူညီကြဲျပားမႈမ်ားကို လက္ခံနိုင္္မႈတို႕ကို ျမွင္႔တင္ေပးရာတြင္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ပါသည္ ။  ပထမအၾကိမ္ Schuman Awards ဆုမ်ားကို  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီခ်ဳပ္မွ ေရွ႕ေန ဦးကိုနိ (ကြယ္လြန္)  ၊ ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ  ေဒၚဂ်ာနန္းလေတာ္ ၊   Equality Myanmar မွ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈး  ဥိးေအာင္မ်ိဳးမင္းတို႔မွ ရရိွခဲ႔ၾကပါသည္ ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ႏွစ္၇၀ျပည့္သည္ ့၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္မူ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္႔  ကိုေဆြ၀င္း (Myanmar Now အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ )၊ လူ႕အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ခ်ယ္ရီေဇာင္ေဟာင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚခင္သန္းေထြးတို႔က ရႈးမန္းဆုမ်ား (Schuman Awards) ကို ရရိွခဲ႔ၾကပါသည္။

၂၀၁၉ ခုနွစ္ Schuman Awards အတြက္ လူပုဂၢဳိလ္နွင္႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ  အမည္စာရင္းေပးပို႕နိုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္ ။  အမည္စာရင္းေပးပို႕ရာတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းလႊာကို  DELEGATION-MYANMAR-PRESS-AND-INFORMATION@eeas.europa.eu သို႕ အီးေမလ္းျဖင္႔ ေပးပို႔နုိင္ပါသည္ ။

 ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔ ျဖစ္ျပီး  သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ျပီး ေရာက္ရိွလာသည္႔အမည္စာရင္းမ်ားကို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ ။

Schuman Awards  ဆုမ်ားကို   ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္  ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ  ဥေရာသမဂၢသံအမတ္ၾကီး မွ တည္ခင္းက်င္းပမည္႔ အခမ္းအနားတြင္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

Languages:
Editorial Sections: