ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား တရားစြဲဆိုမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံျခားေရး ႏွင့္လံုၿခံဳေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ အီးယူအဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္ ဖဒယ္ရီကာ မိုဂါရီနီ၏ ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူထံမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ဘရပ္ဆဲလ္၊ ဇူလိုင္ ၉၊ ၂၀၁၈, 09/07/2018 - 11:25, UNIQUE ID: 180709_3
Statements by the Spokesperson

ယေန႔ တရားရုံးမွ ရုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဝလံုးႏွင့္ေက်ာ္စိုးဦးတို႔အား ၁၉၂၃ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္အက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံလႊတ္လပ္ခြင္႔ ၊ လြတ္လပ္သည္႔ မီဒီယာနွင္႔ အမ်ားျပည္သူသတင္းရပိုင္ခြင့္တို႔အတြက္ အင္မတန္စိုး ရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရာျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ယေန႔ တရားရုံးမွ ရုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဝလံုးႏွင့္ေက်ာ္စိုးဦးတို႔အား ၁၉၂၃ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္အက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံလႊတ္လပ္ခြင္႔ ၊ လြတ္လပ္သည္႔ မီဒီယာနွင္႔ အမ်ားျပည္သူသတင္းရပိုင္ခြင့္တို႔အတြက္ အင္မတန္စိုး ရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရာျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍သတင္းေပးပို႔ခဲ့မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ၎သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးတို႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) မွာ၎တို႔အမႈကို တရားရံုးတြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေလ့လာေစာင္႔ၾကည္႔ခဲ႔ျပီး  ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ယင္းကိစၥကို ေတာက္ေလွ်ာက္တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္ ။  

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ္လည္းယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈတို႔မွာ ဒီမိုကေရ စီႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးေသာ မ႑ိဳင္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားနွင္႔ သတင္းမီဒီယာေလာကတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားသည္ ျခိိမ္းေျခာက္ခံရမႈ ၊ ညွင္းပန္းနိွပ္စက္ခံရမႈ မ်ား ၊ ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ားကို စိုးရိမ္ေၾကာင္႔ၾကစရာမလိုသည္႔ ၀န္းက်င္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင္႔ရရိွေစရမည္ ျဖစ္ျပီး  မည္သည့္လူ႔အဖြဲ႔အ စည္းတြင္မဆို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔ကိုျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ေစာင့္ေရွာက ္ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင္႔  လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးကာ ၎တို႔အလုပ္ ၎တို႔လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးတို႔အေပၚ တင္ထားသည့္ စြဲခ်က္မ်ားကို ရုတ္သိမ္းျပီး မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းကာ အေရးပါလွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလ်င္ျမန္ဆံုးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္ ။

 

Author