ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

သံုးပြင္႔ဆိုင္နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးျခင္းနွင္႔ ျမန္မာအစိုးရမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္းနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေဒသတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္

Yangon, 19/06/2018 - 12:07, UNIQUE ID: 180619_5
Local Statements

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ သံရုံးမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ေအာက္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ဇြန္လ (၆) ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရ ၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) နွင္႔ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး (UNHCR) တို႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြတ္လႊာေရးထိုးခဲ႔ျခင္းသည္  ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နိုင္ငံတြင္ ခိုလံႈေနၾကသည္႔ ဒုကၡသည္မ်ား  မိမိတု႔ိ၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာျဖင္႔ ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ အေျခခ်နိုင္ေစမည္႔ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးနိုင္ရန္အတြက္ အေရးပါျပီး လိုအပ္သည္႔ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္ ။

ဥေရာပသမဂၢနွင္႔ အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ားသည္ ကုလသမဂၢနွင္႔ တျခား ျပည္တြင္းနွင္႔ နိုင္ငံတကာမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း  အကန္႔အသတ္ မရိွ  ၊ ေနွာင္႔ေနွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမရိွေစဘဲ သြားေရာက္ခြင္႔ျ႔ပဳလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္ ။ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နိုင္ငံတြင္ ခိုလံႈေနၾကသည္႔ ဒုကၡသည္မ်ား  အေနျဖင္႔ မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ လိုအပ္ပါသည္ ။  ဥေရာပသမဂၢသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို အျပည္႔အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္ ။

ဥေရာပသမဂၢနွင္႔ အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ သီးျခားေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္႔  နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင္႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို   ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ပြင္႔လင္းျမင္သာျပီး တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံယူရိွသည္႔ စံုစမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးနုိင္မည္႔  ခိုင္မာသည္႔ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင္႔ ၾကိဳဆိုပါသည္ ။ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင္႔ ထပ္မံ၍ ပြင္႔လင္းျမင္သာသည္႔ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားကို အျပည္႔အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္႔ ေကာ္မရွင္၏  လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားနွင္႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေသးစိတ္ကို သိရိွနိုင္ရန္အတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။

Languages:
Editorial Sections:

Author