ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ေရး အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ျပည္တြင္းရွိ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Yangon, 19/06/2018 - 09:45, UNIQUE ID: 180619_5
Local Statements

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ သံရုံးမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ေအာက္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယေန႔သည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔ ျဖစ္ပါသည္။  အီးယူႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ခံခဲ့ရသည့္သူမ်ားႏွင့္ အတူ ရပ္တည္ပါသည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္ၿပီး လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာမရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ အဓိကထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ‘စစ္ေၾကာင့္ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အတိဒုကၡႏွင့္ အခြင့္အေရး’ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရာသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ား တုန္လႈပ္မႈ၊ ဖယ္က်ဥ္ခံရမႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ မလိုခ်င္သည့္ ကိုယ္၀န္ရရွိမႈ ကဲ့သို႔ေသာ မ်ိဳးဆက္ အဆက္ဆက္ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းၾကား ပဲ့တင္ေစသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အစိုးရမ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈနွင့္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည့္သူမ်ားအား ပ့ံပိုးကူညီရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုလည္း တာ၀န္ယူခို္င္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းေျမာက္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ား၌ လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား တိုးလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ကာ  က်ဴးလြန္သူမ်ားအား တာ၀န္ခံေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

Languages:
Editorial Sections:

Author