ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ႏိုင္ငံတကာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ား၊ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးစလုံးခ်စ္သူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ (ေမလ ၁၇ရက္) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Yangon, 17/05/2018 - 00:00, UNIQUE ID: 180517_2
Local Statements

အထူးသျဖင့္ LGBTI ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တို႔ေနထုိင္သည္႔ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းတြင္ မၾကာခဏ ေဘးဖယ္ခံထားၾကရျခင္း၊ မိသားစုကေပးေသာ ဖိအားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑မ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းတို႔ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္မႈ သို႔မဟုတ္ က်ား/မခြဲျခားသတ္မွတ္မႈတုိ႔ မည္သို႔ပင္ ရွိေစကာမူ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ရႈေထာင့္အရ တန္းတူညီမွ်ျခင္း အေျခခံမူမ်ားကို ကမာၻ႔လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အေလးထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူ ယုံၾကည္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏
ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံရုံးအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာတို႔ကို
ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးခ်င္း လိင္တူ ခ်စ္တူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားခ်င္း လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၊ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ခ်စ္သူမ်ား၊ လိင္ေျပာင္း ထားသူမ်ား၊ လိင္ကြဲျပားျခင္း ေရရာမႈမရွိသူမ်ား (LGBTI) အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ကမာၻတစ္လႊားတြင္ ဆက္လက္ ၾကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ LGBTI ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တို႔ေနထုိင္သည္႔ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းတြင္ မၾကာခဏ ေဘးဖယ္ခံထားၾကရျခင္း၊ မိသားစုကေပးေသာ ဖိအားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑မ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းတို႔ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တြင္ လိင္တူခ်င္း ေပါင္းသင္းေနထုိင္ျခင္းသည္ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေသဒဏ္အထိ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္မႈ သို႔မဟုတ္ က်ား/မခြဲျခားသတ္မွတ္မႈတုိ႔ မည္သို႔ပင္ ရွိေစကာမူ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ရႈေထာင့္အရ တန္းတူညီမွ်ျခင္း အေျခခံမူမ်ားကို ကမာၻ႔လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အေလးထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူ ယုံၾကည္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမာၻတစ္လႊားရွိ LGBTI ပုဂိၢဳလ္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကို ရႈတ္ခ်ရမည္ဟု မွတ္ယူပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ သံ႐ုံးမ်ားသည္ LGBTI ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္ကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ ေလးနက္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်စြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ စတင္တာဝန္ယူသည္႔အခ်ိန္မွစ၍ LGBTI အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သေဘာထားမ်ားကုိ တင္ျပခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ စတင္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။

လိင္တူခ်င္း ေပါင္းသင္းျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၇ ကို ထိေရာက္စြာလက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈ မရွိျခင္းအေပၚ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မ်ားစြာေက်နပ္မိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႔အား (၁) လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားက ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ျခင္း မရွိဘဲ အတိတ္ ကာလႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည့္ ၎ဥပေဒပုဒ္မကို ဖ်က္သိမ္းေပးပါရန္ (၂) လိင္တူခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထား သူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ တရားဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္မွဳ႕ သို႔မဟုတ္ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို တားျမစ္ေပးျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသူမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒအတိုင္း ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းေပးျခင္းကို လက္လွမ္းမီေစရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ကို စဥ္းစားေပးပါရန္ အေလးထား တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

၎အေၾကာင္းအရာသည္ အမ်ားစုအတြက္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ကိစၥအျဖစ္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေကာင္းစြာ နားလည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတကာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ား၊ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးစလုံးခ်စ္သူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံ႐ုံးသည္ “Beats Per Minute” (BPM) အမည္ရ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန၌ ျပသသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ဇာတ္ကားတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ဦးပိုင္းကာလ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ LGBTI ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အတုံ႔အေႏွးမ်ား၊ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၾကသည့္အေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားပါသည္။ ဇာတ္ကားျပသၿပီးေနာက္ စကားရည္လုပြဲ တစ္ရပ္ကုိလည္း စီစဥ္ထားရွိပါသည္။ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာပလာဇာ၌ Colors Rainbow ၊ Kings N Queens ႏွင့္ &PROUD တို႔က အမ်ားျပည္သူလူထုအတြက္က်င္းပမည့္ မိသားစုပုံစံကုိအေျခခံသည့္ ပြဲအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိုလည္း ျပင္သစ္သံ႐ုံးက ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Languages:
Editorial Sections:

Author