ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ကခ်င္၊ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အီးယူ၏ ေဒသတြင္း ေၾကညာခ်က္

ရန္ကုန္, 16/05/2018 - 00:00, UNIQUE ID: 180516_2
Local Statements

ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ေဒသအခ်ိဳ႕တို႔၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြား ေနမႈမ်ား တစ္စထက္တစ္စျမင့္တက္လာေနမႈေၾကာင့္ အရပ္သားတစ္ေသာင္းေက်ာ္တို႔မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ ေျပးရျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမေဒသရွိ မ်ားစြာေသာရပ္/ရြာလူထုအသိုင္းအဝိုင္းတို႔မွာ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနသို႔ က်ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔၏အသက္အိုးအိမ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားပါ ဆံုးရႈံးခဲ့ရ ပါသည္။ အရပ္ဖက္လူထုအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အားလံုးတို႔အေန ျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ တရားဝင္အသိသက္ေသျဖစ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢမွ အေလးအနက္တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

အီးယူသံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံသံအဖြဲ႔အႀကီးအကဲမ်ားမွ ေအာက္ပါ ေၾကညာခ်က္ကိုထုတ္ျပန္လိုက္သည္

ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ေဒသအခ်ိဳ႕တို႔၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြား ေနမႈမ်ား တစ္စထက္တစ္စျမင့္တက္လာေနမႈေၾကာင့္ အရပ္သားတစ္ေသာင္းေက်ာ္တို႔မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ ေျပးရျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမေဒသရွိ မ်ားစြာေသာရပ္/ရြာလူထုအသိုင္းအဝိုင္းတို႔မွာ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနသို႔ က်ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔၏အသက္အိုးအိမ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားပါ ဆံုးရႈံးခဲ့ရ ပါသည္။ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အားအလြန္အမင္းသံုးစြဲျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားေဘးလြတ္ရာသို႔ထြက္ေျပး၍မရႏိုင္ရန္ အတားအဆီးမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ အရပ္ဖက္လူထုတုိ႔အေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာ မႈအကူအညီမ်ားခ်က္ခ်င္းရရွိႏိုင္ဖို႔ ျငင္းပယ္ျခင္းခံေနရသည္ဟူသည့္သတင္းမ်ားကိုၾကားသိေနရျခင္းမွာ လြန္စြာမွ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။

အရပ္ဖက္လူထုအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အားလံုးတို႔အေန ျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ တရားဝင္အသိသက္ေသျဖစ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢမွ အေလးအနက္တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိ၊ လြတ္လပ္စြာခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ ဆိုင္ရာဥပေဒကို အျပည့္အဝေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာအရပ္ဖက္လူထု၏ အေရးအႀကီးဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား၌ညႈိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳ လုပ္ျခင္းျဖင့္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုး ရအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ားရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အၾကမ္းမဖက္ဘဲဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအတြက္ မည္သူ႔ကို မွ်ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားမျပဳသင့္ပါ။

________________

သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဆက္အသြယ္

Ms Valerie ZIRL
ျပည္သူ႔႔သံတမန္ေရးရာအႀကံေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရုံး
Email:      DELEGATION-MYANMAR-PRESS-AND-INFORMATION@eeas.europa.eu
or             valerie.zirl@eeas.europa.eu

Languages:
Editorial Sections:

Author