ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢမွ ဥေရာပေန႔ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားမ်ားစတင္က်င္းပ၍ ပညာေရးက႑အတြက္ ဘတ္ဂ်က္အကူအညီ ယူရုိ၂၂၁သန္း ပ့ံပိုးေပးမည္ဟု ေၾကညာ

08/05/2018 - 00:00
News stories

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဥေရာပေန႔ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားပြဲမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေမလ၈ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပ ခဲ့ၿပီး ၎ေန႔တြင္အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း/ျပည္ တြင္းမီဒီယာမ်ား၊ သံတမန္အဖြဲ႔မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ဥေရာပမွမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဧည့္ခံပြဲတစ္ခုကို ေနျပည္ ေတာ္၌ အီးယူသံအမတ္ႀကီးမွ စီစဥ္က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ ၎အခမ္းအနားပြဲ၌ အီးယူသံအမတ္ႀကီး Kristian Schmidt မွတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ အရည္အေသြးမီပညာေရးတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း ျမန္မာ့ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပံ့ပိုးကူညီရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ခန္႔္မွန္းေျခရသံုးေငြစာရင္းသို႔ ယူရုိ ၂၂၁ သန္း တိုက္ ရိုက္ပံ့ပိုးလွဴဒါန္းရန္ အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ မၾကာေသးမီကဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ယခုႏွစ္ဥေရာပေန႔ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားပြဲမ်ားကို ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္ေတာ္၌ ရုိးရာဧည့္ခံပြဲက်င္းပ၍ ဥေရာပသမဂၢမွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေသာင္း ထြန္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးလွသိန္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရုံးဥကၠဌဦးမ်ိဳး ညြန္႔၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္တကြ ဒုဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္၂၀၁၈ခုႏွစ္ေမလ ၈ ရက္ ဥေရာပေန႔ဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ပညာေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌အရည္အေသြးမီ ပညာေရးရရွိေစေရး ခ်ဲ႕ထြင္သြားႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာတိုက္သို႔ ယူရုိ၂၂၁သန္း(ျမန္မာက်ပ္ေငြ၃၅၆ဘီလီယံ) တိုက္ရိုက္လႊဲ ေျပာင္းေပးရန္အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ မၾကာေသးမီကဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီးယူသံအမတ္ႀကီး Kristian Schmidt မွ၎၏ႀကိဳဆိုေရးမိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ဒီပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေငြကို ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ တိုက္ရုိက္ထည့္သြင္းေပးမွာျဖစ္ၿပီး ဒါဟာမိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈနဲ႔ ယံုၾကည္မႈကိုျပသတဲ့ လကၡဏာတစ္ ရပ္ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးရလာဒ္ေတြသိသိသာသာတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး အေဆြေတာ္ တို႔အစိုးရရဲ႕ ျမင့္မားတဲ့ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရည္မွန္းခ်က္တူညီတယ္ဆိုတာကိုျပသတာျဖစ္ပါတယ္။ အေဆြေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီအနာဂတ္အတြက္ပညာေရးဟာအေကာင္းဆံုးအလားအလာရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထင္ပါတယ္။”ဟူ၍ သံအမတ္ႀကီး Schmidt မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရုံးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းမွလည္း ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ျမန္မာႏို္င္ငံတို႔ အၾကား အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခဲ့သည့္ မိတ္ဖက္ေပါင္းစည္းမႈကိုလည္းအေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ျမန္မာနဲ႔အီး ယူတို႔ဟာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးစတင္ထူေထာင္ခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ဆို ရင္အီးယူဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဒီမိုကေရစီစနစ္ အျမစ္ တြယ္တည္တံ့မႈရွိေစရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါလွတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း/အစီအစဥ္မ်ားစြာကို ပံ့ပိုးကူညီေပးလ်က္ ရွိၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးအပါဆံုးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္လို႔ေနပါတယ္။”

ႏွစ္စဥ္ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ ဥေရာပေန႔မွာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စစ္ျဖစ္မႈကို စဥ္းစား၍ မရႏိုင္ေအာင္ ဥေရာပတြင္းႏိုင္ငံေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံသစ္ေပၚထြက္ေစဖို႔ ၎စိတ္ကူးအႀကံဥာဏ္ကို ပါရီ ၿမိဳ႕မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ ယခင္ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Robert Schuman ၏သမိုင္းဝင္ ၁၉၅၀ ‘ရႈးမန္းေၾကညာခ်က္’ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္ေန႔ရက္ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏အႀကံျပဳခ်က္မွာ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ သံမဏိထုတ္လုပ္မႈကို အသီးသီးစုစည္း၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳႏိုင္မည့္ ဥေရာပအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုထူေထာင္ရန္ျဖစ္ၿပီးဤသည္ပင္လွ်င္ ယေန႔ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔အစည္း၏ မူလအစပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆ ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဥေရာပေန႔ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားဟိုတယ္ကပြဲခန္းမ၌ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေပၚတူဂီလူမ်ိဳးအေက်ာ္အေမာ္ဂီတမႈးလူဝီမီဂယ္ကလီမန္တီ ႀကီးမႈးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သံစံုတီးဝိုင္းႏွင့္ရင္ေသြးသစ္သံစံုက်ဴးရင့္အဖြဲ႔တို႔၏ ဥေရာပျမန္မာဆံုစည္းမႈ “Europe meets Myanmar” ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲျဖင့္ ဆက္လက္က်င္းပသြား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အီးယူသံအမတ္ႀကီး Kristian Schmidt ၏ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံုကို

တြင္ဖတ္ရႈ႕ပါ။

 

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရုံးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း၏မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံုကို

တြင္ဖတ္ရႈ႕ပါ။
Languages:
Editorial Sections:

Author