ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ကမၻာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ အခါသမယ၌ အီးယူ၏ေဒသတြင္း ေၾကညာခ်က္

Yangon, 03/05/2018 - 07:39, UNIQUE ID: 180503_26
Local Statements

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္တို႔ ကင္းမဲ့ပါက ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔အေနျဖင့္ အသိအျမင္ ၾကြယ္ဝစြာျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ယေန႔သည္ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ကို သတ္မွတ္ဂုဏ္ျပဳသည့္ေန႔ရက္ ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာသတင္းသမားတို႔၏ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ရပ္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳခြင့္ရသည့္ေန႔ရက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢ သံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အီးယူသံတမန္အဖြဲ႔ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူ၍ ေအာက္ပါေၾက ညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္

ယေန႔သည္ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ကမၻာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ကို သတ္မွတ္ဂုဏ္ျပဳသည့္ေန႔ရက္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ရွိသည့္ မည့္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္မဆို လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းသည့္ သတင္းမီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ မရွိမျဖစ္အေရးပါလွသည့္ အခန္းက႑ကို ျပန္လည္စဥ္းစားႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ရရွိသည့္ ေန႔ရက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ မီဒီယာလြတ္ လပ္ခြင့္တို႔ကင္းမဲ့ပါက ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔အေနျဖင့္ အသိအျမင္ၾကြယ္ဝစြာျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြပါဝင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေပၚေပါက္လာေစေရး၊ လက္ရွိျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာသတင္းမီဒီယာတို႔၏ အေရးပါလွသည့္က႑ကို အီးယူႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း ယခုလိုအခါသမယ၌ အေလးေပးေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ယေန႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာသတင္းသမားတို႔၏ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ရပ္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳခြင့္ရသည့္ေန႔ရက္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကိုသာမက ခက္ခဲလွသည့္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳး၌ပါ သတင္းရယူေပးပို႔ၾကပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာ စံုစမ္းမႈျပဳလုပ္စဥ္ အဖမ္းခံခဲ့ရသူ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔အား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း၍ တရားစြဲဆိုထားျခင္းအတြက္ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိပါသည္။ ၎တို႔ကို ခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးဖို႔ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ထပ္ေလာင္း၍ ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အတြက္ ဘက္စံုနယ္ပယ္/အေနအထားမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ က်ဥ္းေျမာင္းလာသည့္ အလားအလာရွိေနပါ သည္။ သတင္းသမားမ်ားအား ဥပေဒအကာအကြယ္ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တရားဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လိုအပ္ေနခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းအေရးပါလွသည့္ျဖစ္ထြန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သိသာထင္ရွားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည့္ Myanmar Now ၏ ရႈးမန္းဆုရွင္ ကိုေဆြဝင္းကဲ့သို႔ေသာ သတင္းေထာက္မ်ားအား အစိုးရမွ သင့္ေတာ္မႈမရွိ အေရး ယူေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားသည္လည္း ရပ္တန္႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုႏွစ္၏ ကမၻာ့အာေဘာ္ျဖစ္သည့္ ‘အာဏာအားဆက္လက္ကန္႔သတ္ျခင္း-မီဒီယာ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး’ အေၾကာင္း အရာသည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏အမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ သတင္းမီဒီယာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ႏိုင္ငံ၏ ဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ အြန္လိုင္းသတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ မ်က္ ေမွာက္ေခတ္၏ စိန္ေခၚမႈစသည့္ အေရးပါလွသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကိစၥရပ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ဆက္စပ္ေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းသမားမ်ား၊ မီဒီယာတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနၾကသူမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဤသို႔အေရးပါလွသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ပါဝင္လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။

Languages:
Editorial Sections:

Author