Delegation of the European Union to Myanmar

ကမာၻ႔လုပ္ငန္းခြင္ လံုၿခံဳမႈရွိေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေန႔ ေဒသတြင္း ဥေရာပသမဂၢ၏ေၾကညာခ်က္

ရန္ကုန္ ၊ ဧျပီလ (၁၂) ရက္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္, 27/04/2018 - 14:10, UNIQUE ID: 180426_18
Joint Statements

ကုလသမဂၢ၏ စာရင္းအင္းမ်ားအရ ႏွစ္စဥ္ကမၻာတစ္ဝွမ္း၌ လူဦးေရ ႏွစ္သန္းေက်ာ္တို႔မွာ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္မ်ားဆံုးရႈံးရလ်က္ရွိပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းမွာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢသံအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ သံတမန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အႀကီး အကဲမ်ားမွ ေအာက္ပါ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္ ။

မနက္ျဖန္မွာ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကမၻာ့ေန႔ရက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ စာရင္းအင္းမ်ားအရ ႏွစ္စဥ္ကမၻာတစ္ဝွမ္း၌ လူဦးေရ ႏွစ္သန္းေက်ာ္တို႔မွာ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္မ်ားဆံုးရႈံးရလ်က္ရွိပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းမွာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ားတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ဂုဏ္ယူစြာပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းနယ္ပယ္တြင္ တိုးတက္မႈရရွိရန္ အစိုးရ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႀကီးမားမႈေၾကာင့္လည္း အားတက္မိပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို အစိုးရမွ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားသည္ကိုႀကိဳဆိုလ်က္ရွိၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုံၿခံဳစြာ၊ က်န္းမာစြာလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ၎ဥပေဒမူၾကမ္းမွ ထင္ရွားစြာျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖန္ အစိုးရ၊ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို႔အေနျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကိုဦးစားေပးကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း အေလးေပးေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔အျမင္မွာ အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစသည္တို႔အတြက္ တာဝန္ယူသင့္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရျခင္းမ်ားစသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ မလိုအပ္ေသာ အတားအဆီးမ်ားလည္း မခ်မွတ္သင့္ပါ။

၎ဥပေဒသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးကာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား စြဲေဆာင္ႏိုင္ သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္မည့္ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေစရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ၎နယ္ပယ္အတြင္း အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ပါဝင္ေသာစနစ္/ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေနသည့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္တစ္ခုမရွိ မျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာအေျခအေနေၾကာင့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ အေလ့အထမ်ားျမွင့္တင္ေရး ပဏာမလုပ္ငန္း”တြင္ ဒိန္းမတ္ႏွင့္အီးယူတို႔မွ မိတ္ဖက္အျဖစ္ဂုဏ္ယူစြာပါဝင္ ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တက္ၾကြစြာပါဝင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ၎ပဏာမလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ပူးတြဲလမ္းျပေျမပံုကိုလည္း ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိၿပီး ၎တြင္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလမတိုင္မီ ျပည့္မီရမည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထင္ရွားစြာရွိထားပါသည္။ အသင္းအပင္းမ်ားလြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို တိုးျမွင့္ေပး သည့္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအားျမွင့္တင္ျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာေျဖရွင္းမႈကို ျမွင့္တင္ေပးသည့္ဥပေဒမ်ားအေပၚ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ILO မွေပးအပ္သည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ပါ ထပ္မံခ်ိန္ညႈိေျပာင္းလဲသြားဖို႔ လုိအပ္ ပါသည္။

အားလံုးပါဝင္မႈရွိကာ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိႏိုင္ေရး၊ လူအားလံုးတို႔အတြက္ ျပည့္ျပည့္ဝဝႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေစေရး စသျဖင့္ အစိုးရ၏ေယဘုယ်ရည္မွန္းခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေနျဖင့္ အလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဇာက္ခ်၍ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Languages:
Редакционные разделы :

Автор