ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

က်န္းမာေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ကာ ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားကို ကူညီထိန္းသိမ္းေပးမည့္ “စံျပ” မီးဖို မ်ား

03/04/2018 - 11:47
News stories

အရည္အေသြးမီ အမွတ္တံဆိပ္သစ္တစ္ခုမွ ပိုမိုလံုၿခံဳၿပီး ျမန္ဆန္အက်ိဳးမ်ားမႈရွိသည့္မီးဖိုမ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပး

ႏွစ္စဥ္ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ လူဦးေရ ၄သန္းေက်ာ္တို႔မွာ အစိုင္အခဲေလာင္စာမ်ားျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္တြင္းေလထု ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ဟု ယူဆရသည့္ နာမက်န္းမႈမ်ားျဖင့္ အရြယ္မတိုင္ခင္ေသဆံုးလ်က္ ရွိပါသည္။ ၎တို႔အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲၿပီး ဇီဝေလာင္စာမ်ားျဖစ္သည့္ (ထင္း၊တိရိစၦာန္မစင္၊ သီးႏွံအေလအ လြင့္)ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို ေလာင္ကၽြမ္းေစသည့္ သာမန္မီးဖိုမ်ား၊ မီးလင္းဖိုမ်ားသံုးစြဲကာ ခ်က္ျပဳတ္ ျခင္း၊ အိုးအိမ္မ်ားကို အပူဓါတ္ေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထင္းႏွင့္မီးေသြးတို႔ မွာ ခ်က္ျပဳတ္ရန္သံုးစြဲသည့္ စြမ္းအင္ ၈၀%ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ သံုးစြဲေနသည့္မီးဖိုမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွမိသားစုမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊လံုၿခံဳေရးမွာ ထုိကဲ့သို႔ ေသာအေျခအေနေၾကာင့္ သိသိသာသာထိခိုက္လ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထင္းေလာင္စာသံုးစြဲ မႈေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားသိသာစြာျပဳန္းတီးေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကမၻာတစ္ဝွမ္းသစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈနႈန္း တတိယအမ်ားဆံုးရွိသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာ ၂ % နီးပါးဆံုးရႈံးလ်က္ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ဥေရာပသမဂၢမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္မီးဖိုမ်ားဖန္တီးျခင္း၊ ေဒသတြင္းထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္စီမံကိန္းတစ္ခုကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးျမွဳပ္ႏွံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤ SCALE စီမံကိန္းမွာ သဘာဝသ ယံဇာတမ်ားကိုထိန္းသိမ္းကာ အားနည္းလွသည့္လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ေမြးလုပ္ ငန္းမ်ားတိုးတက္ေစေရး အတြက္ရည္ရြယ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွစ၍ SCALE မွာပိုမိုေကာင္းမြန္မႈရွိ သည့္စံျပဳရမည့္မီးဖိုပံုစံကို ထုတ္လုပ္ကာထိထိေရာက္ေရာက္အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဒသခံ မီးဖိုထုတ္လုပ္သူ၅၀နီးပါးကို သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။ ပိုမိုအဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ ၎မီးဖိုမ်ားကို “စံျပ” အမွတ္တံဆိပ္ အမွတ္အသားေပးခဲ့ၿပီး ၎မွာ ေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ ေဒသႏၱရေစ်းကြက္မ်ား၌ စံျပမီးဖိုမ်ားကို အလြယ္တကူေဖာ္ထုတ္သံုးစြဲႏိုင္ဖို႔ အရည္အေသြးမီ နာမည္တံဆိပ္သစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၎မီးဖိုပံုစံသစ္မွာ သမားရိုးက်မီးလင္းဖို၊ မီးဖိုမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက ထင္း ၄၀%၊ မီးေသြး ၃၅% သက္သာေစပါ သည္။ ထုိသို႔တိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ေလာင္စာအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲရမႈပိုမိုသက္သာ ေစမည္ျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားေပၚရွိေနသည့္ ဖိအားကိုလည္းေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳ သူမ်ားအေနျဖင့္ မီးခိုးႏွင့္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အခိုးအေငြ႔မ်ားႏွင့္ထိေတြ႔မႈ နည္းပါးလာမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းက်န္းမာေရးအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာမီးဖိုပံုစံမ်ားထက္ ၎မီးဖိုအသစ္မ်ားမွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လံုၿခံဳစြာ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိသားစုအတြက္မ်ားေသာအားျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေရးတာဝန္ယူထားရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေန႔စဥ္ဘဝလည္း တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

SCALE စီမံကိန္းအေၾကာင္း

(လူမႈဘဝႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး ပိုမိုတုိးတက္မႈရွိသည့္မီးဖိုမ်ားလက္လွမ္းမီရရွိေစေရး အား ျဖည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္) SCALE စီမံကိန္းမွာ ယူရိုေငြ ၂ သန္းျဖင့္ဥေရာပသမဂၢ SWITCH အာရွအစီအစဥ္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ျပင္သစ္ေအဂ်င္စီႏွင့္ အျခားေသာပုဂၢလိကေဖာင္ေဒးရွင္း အေတာ္မ်ားမ်ားမွ ပူးတြဲ၍ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ဤစီမံကိန္းအား (ပတ္ဝန္းက်င္၊ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းစြမ္းအင္ႏွင့္ စည္းလံုးခိုင္မာမႈအုပ္စု) GERES မွ သယံဇာ တႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာသုေတသနႏွင့္ အညာေျမစိမ္းလန္းေရးဦးစီးဌာနတို႔ ျဖင့္ပူးေပါင္းကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

SCALE စီမံကိန္းအေၾကာင္း

ကိုထပ္မံဖတ္ရႈ႕ပါ။
Languages:
Editorial Sections:

Author