ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သစ္ေတာမ်ားေန႔ - အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ားအား တရားမဝင္ခုတ္ ျဖတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အီးယူမွ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိ

21/03/2018 - 11:22
News stories

တရားမဝင္ သစ္ခုတ္ျခင္းမွာ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကို ပ်က္စီးေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာမ်ားပိုမို တာရွည္ခံေစရန္စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အီးယူ မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

သစ္ေတာမ်ားမွာ လွပ၍လူ႔အသက္ကိုပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွ ေအာက္ဆီ ဂ်င္ကိုထုတ္လုပ္၍ေလကို သန္႔စင္ေပးပါသည္။ ေျမဆီကို ထိန္းသိမ္းေပး၍ ကမၻာ့ဇီဝ မ်ိဳးကြဲစံုလင္မႈ၏ ၈၀ %ကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကမၻာေပၚရွိ လူဦးေရ ၁.၆ဘီလီ ယံေက်ာ္တို႔မွာ အစားအစာ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သစ္ေတာ မ်ားအေပၚအားထားေနရပါသည္။ သစ္ေတာမ်ားမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ေလ်ာ့ နည္းသက္သာေစဖို႔ လြန္စြာအေရးပါေသာ္လည္း တရားမဝင္သစ္ခုတ္၊ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ျမဲျမံတည္တံ့ မႈမရွိသည့္သစ္ေတာစီမံမႈအေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးမည့္ အႏၱရာယ္သုိ႔က် ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။

FLEGT (သစ္ေတာဥပေဒေလးစားလိုက္နာေစေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ) ဆိုင္ ရာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ျဖင့္ အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ားအားျမန္မာႏိုင္ငံမွ အကာအကြယ္ေပး ရန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမႈကို ဥေရာပသမဂၢမွ ပံ့ပိုးကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဤပဏ မာေျခလွမ္းမွာ တာရွည္ခံမည့္ တရားဝင္သစ္ေတာစီမံမႈကို ပိုမိုအားျဖည့္ေပးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျမွင့္တင္ကာ တရားဝင္ထုတ္လုပ္လိုက္သည့္ သစ္မ်ားကုန္သြယ္မႈကို ျမွင့္ တင္ေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ခုတ္ျခင္းကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ရည္ရြယ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤ FLEGT လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း စသည့္အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ကို စုေဝးေခၚေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ FLEGT မွာ သစ္ေတာမ်ားကာကြယ္မႈရရွိေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ ေစဖို႔ ၎အဖြဲ႔မ်ားၾကား ညႈိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ကုိယ္က်ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ျမွင့္တင္ေပးသြားဖို႔ျဖစ္ပါသည္။

ထပ္မံဖတ္ရႈ႕လိုပါက FLEGT website ကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ပါ။

Languages:
Editorial Sections:

Author