Delegation of the European Union to Myanmar

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရေနသတၱဝါႏွင့္ငါးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေစ ဖို႔ ယူရုိေငြ ၂၂.၅ သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

01/02/2018 - 07:06
חדשות

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔တို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ပိုမိုတိုးတက္လာေစဖို႔ႏွင့္ ေရေနသတၱဝါ ေမြးျမဴေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ယူရိုေငြ ၂၂.၅ သန္းရွိသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကိုတရားဝင္ စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။

<ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၳဳဓါတ္တို႔မ်ားစြာ ထြက္ေပၚရာအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ငါးႏွင့္ ပင္လယ္စာတို႔မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ပင္တိုင္အစားအစာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ ဆန္အတြက္ေငြေၾကးသံုးစြဲ သ ေလာက္ပင္ ငါးအတြက္လည္းသံုးစြဲၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုရရွိေနသည့္ငါးအမ်ားစုမွာ သဘာဝငါးေကာင္ ေရလက္က်န္မွရရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းငါးစားသံုးမႈ၏ ၂၀%မွာ ေရသတၱဝါႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးမ်ားမွ ရရွိ ျခင္းျဖစ္သည္။ အဏၰဝါႏွင့္ျပည္တြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ိဳးမျပဳလုပ္ ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝငါးေကာင္ေရမွေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာလူဦးေရ ၇၀%ေန ထိုင္သည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အစာအဟာရႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိမႈတို႔ကို ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေပသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔တို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ပိုမိုတိုးတက္လာေစဖို႔ႏွင့္ ေရေနသတၱဝါ ေမြးျမဴေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ယူရိုေငြ ၂၂.၅ သန္းရွိသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကိုတရားဝင္ စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာ့ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း (MYSAP) မွာ ေရေနသတၱဝါေမြးျမဴေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းကာ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အစာအဟာ ရဓါတ္မျပည့္ဝေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္သြားမည္ဆိုသည့္ အစိုးရ၏စီမံခ်က္ကို ပံ့ပိုး ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ “MYSAP ဟာကေလးသူငယ္မ်ားနဲ႔ အစာအဟာရအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစမွာျဖစ္သလို၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈကို ႏိႈးဆြေပးမွာျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစကာ အစိုးရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုမိုတိုးတက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ MYSAP မွ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈရည္မွန္းခ်က္မ်ားစြာကို ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး Kristian Schmidt မွ အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

MYSAP မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားလံုးပါဝင္မႈရွိ၍စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိသည့္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴ မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဌာန/အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မူဝါဒေရးရာမူေဘာင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈစီမံကိန္း (NADP) အတြက္လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးတန္ဖိုးျမွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ value chain တြင္ပါဝင္ေနသည့္ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ား၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္း SMEs မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိ ကက႑၊ ပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္း၊ သုေတသီမ်ား စသည့္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူအားလံုးတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြး ေႏြးကာ NADP အားအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ကေတာ့ ငါးေမြးျမဴသူမ်ားအေနနဲ႔ ေခ်းေငြပိုမိုရရွိေစရန္နဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းက႑မွာပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ တိုးပြားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အစားအေသာက္ဖူလႈံမႈ၊ ျပည္ပပို႔ကုန္ ပိုမုိတိုး တက္လာေစေရးနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈအခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုထြက္ေပၚလာေစေရးဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေမာ္မွ ရွင္းျပခဲ့ပါ သည္။

MYSAP စီမံကိန္းအား ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ GIZ မွ ၂၀၂၁ခုႏွစ္အထိ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Languages:
רובריקות: