ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ပညာေရးဖလွယ္မႈမ်ားပိုမိုေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ တကၠသိုလ္ပညာေရး

ရန္ကုန္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀, 01/12/2017 - 06:35, UNIQUE ID: 171201_3
Press releases

EU hosts Regional Conference on Cooperation in Higher Education

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေလးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပးႏိုင္တဲ့ အႀကီးမားဆံုးလက္ေဆာင္ကေတာ့ ခ်စ္ေမတၱာနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရးပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉-၃၀ ထိက်င္းပသည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆုိင္ရာေဒသတြင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ လာသည့္ ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္  ဥေရာပ သမဂၢ ၊ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႕ မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္း ၁၃၀ ေက်ာ္တို႔ကို ႀကိဳဆိုသည့္ မိန္႔ခြန္း၌ အီးယူသံအမတ္ႀကီး Kristian Schmidt မွေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားတို႔အခ်င္းခ်င္းၾကား ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကို ႏႈိးဆြေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္မ်ား၏ ေျပာင္းလဲေနေသာလိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ပညာေရးႏွင့္ သုေတသနစနစ္မ်ားမွ ျပန္လည္တု႔ံျပန္ႏိုင္မႈကိုတိုးျမွင့္ေပးျခင္း စသည့္ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ အီးယူမွာ ပညာေရးႏွင့္သုေတသန နယ္ပယ္မ်ား၌ အာရွႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈေအာင္ျမင္ေစေရး အတြက္ဆိုလွ်င္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမရွိ ပညာေရးမွာ အားလံုးအတြက္ျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ မျဖစ္မေန ၾကိဳတင္ရွိထားရ မည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ “ဒီမုိကေရစီဆိုတာဟာ အရည္အေသြးေကာင္းပညာေရးကို ျမင့္မားစြာတန္ဖိုးထားတတ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာ၊ ဘယ္လူမ်ိဳးကလာသည္ျဖစ္ေစ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္းပညာေရးကို လက္လွမ္းမီ ရရွိၿပီး ပိုမိုျမင့္ျမတ္တဲ့ ဘံုေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ပ့ံပိုးေပးႏိုင္တာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာဟာ ႏႈိင္းခ်ိန္စဥ္း စားတတ္သူေတြနဲ႔ ပညာရွင္ေတြဟာ ရွိရင္းစြဲပိုေနၿမဲ အေျခအေနကို လြတ္လပ္စြာစိန္ေခၚႏိုင္တဲ့ လူ႔အ ဖြဲ႔အစည္းကို ဆိုလုိ တာျဖစ္ပါတယ္။” ဟူ၍ သံအမတ္ႀကီး Schmidt မွ အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ထီးတည္းရပ္တည္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ အဆင့္က႑ စံုမွာ ထူးထူးျခားျခား ေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရး၊ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ အေျခခံပညာေရး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကမၻာၿဂိဳဟ္ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံသားအေနနဲ႔ စူးစမ္းသြားလာႏိုင္တဲ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ သက္ေမြးမႈသင္တန္းထြက္မ်ား နဲ႔တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရ ေတြလိုအပ္လ်က္ရွိပါတယ္”

ပညာေရးျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ကလည္း  အမ်ိဳးသား ပညာေရး မဟာဗ်ဳဟာ စီမံကိန္း မွာ အရွိန္အဟုန္ ရေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “လူမႈေရး စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျဖစ္ထြန္းလာေစမည့္  ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊  စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ပင္ကိုယ္ အရည္အေသြး၊ သုေတသန ယဥ္ေက်းမႈ  ပိုမို ရရွိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ ေဒသတြင္းေရာ ကမၻာတဝွမ္းတြင္ပါ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ျပည္မီေသာ ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး မွ ေျပာၾကားသည္။ ထိုသို႕ ျဖစ္လာေစရန္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အဆင့့္ျမင့္ ပညာေရးကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမီလာေစရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရး ဖလွယ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ပူးတြဲ သုေတသန အစီအစဥ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ တကၠသိုလ္မ်ားကို အားေပး တိုက္တြန္းသြားပါမည္။

ပညာေရးက႑သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အဓိက အေလးေပး နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၄-၂၀၂၀ ကာလ အတြက္ ယူရုိေငြ ၂၄၁သန္း ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးသည့္ အီးယူအကူအညီမွာ ပညာေရးစနစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား ေခတ္ႏွင့္အညီျပဳျပင္ျခင္း၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းသံုးကိရိယာ/အေဆာက္အအံုမ်ားအား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရး ႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရး ဝန္ထမ္းမ်ား အား သင္တန္ေပးျခင္း စသည္တို႔ အေပၚ အေလးေပးထားလ်က္ရွိပါသည္။ တဖန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အီးယူ၏အေအာင္ျမင္ဆံုး အထင္ကရ အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ “Erasmus+” အပါအဝင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာ ပညာေရး ပဏာမ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ Erasmus+ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း စီမံကိန္းမ်ားမွာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းရည္၊ သုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ တို႔ကို တည္ေဆာက္ျမွင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ပညာ ေရးမူဝါဒမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ အစိုးရမ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရးကတိကဝတ္မ်ားကို လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ပံုေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ ‘လူသစ္မ်ား’ ကိုဥေရာပမိတ္ဖက္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ကြန္ ယက္ရွိထားသည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးဆိုင္ ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိရာသို႔ ေခၚေဆာင္လာေပးျခင္းျဖစ္သည္။အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အေလ့အထမ်ားကို ဖလွယ္ရန္စၾကၤန္တစ္ခုေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းစက္ဝန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စီ မံကိန္းအဆုိျပဳလႊာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ Erasmus+ အစီအစဥ္ေအာက္မွ ရႏိုင္မည့္ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးေပးမႈ အခြင့္အလမ္း မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းစသည့္ လက္ေတြ႔ဆန္ေသာ အလုပ္ရုံအစည္းအေဝးမ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ခံအေျခအေန

Erasmus+ မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ စာသင္ၾကား ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္၊ လုပ္ငန္း အေတြ႔ အၾကံဳမ်ားရရွိ ရန္ႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ Erasmus+ အေနျဖင့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးဝန္ထမ္းမ်ားၾကား ၎တို႔၏စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ သင္ၾကားေရးပိုင္းကို ဆန္းသစ္မႈရွိေစရန္ ပညာေရးဖလွယ္မႈကို အားျဖည့္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ ၉သန္းေက်ာ္တို႔မွာ Erasmus+ ေအာက္ရွိ ေရြ႕လ်ားသင္ယူမႈကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားမွ  အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိခဲ့ျပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ၎အစီအစဥ္မွာ ကမၻာတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အၾကီးမားဆံုး ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတကကၠသိုလ္ ၁၅ခုတို႔မွာ ဥေရာပ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ Eramus+ေအာက္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား ကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ယခုဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား ၁၇၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပညာရွင္ ၄၀ တို႔မွာ ဥေရာပတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ရန္အတြက္ Erasmus + ေရြ႕လ်ားသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက နည္းပါးေသာ ပမာဏပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ဆိုလွ်င္ Erasmus+ မွာႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

Erasmus+ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား စံုစမ္းလိုပါက http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဆက္အသြယ္

Valerie Zirl, Public Diplomacy Adviser
Delegation of the European Union to Myanmar
Valerie.ZIRL@eeas.europa.eu

 

Languages:
Editorial Sections: