ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ Federica Mogherini ၏ ရခိုင္ ျပည္နယ္နွင္႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႕နိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသတို႔အတြင္း ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

Bruxelles, 11/09/2017 - 20:58, UNIQUE ID: 170911_10
Statements by the HR/VP

Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the latest developments in Rakhine State, Myanmar and the border region in Bangladesh

ကၽြန္ုပ္အေနျဖင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္နွင္႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နို္င္ငံ နယ္စပ္ေဒသတို႔မွ  သိသာသည္႔ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို  အနီးကပ္ ေလ႔လာေစာင္႔ၾကည႔္လ်က္ရိွပါသည္ ။ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင္႔ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားနွင္႔ ျပီးခဲ႔သည္႔ ေသာၾကာေန႔တြင္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ျပီး စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္ ။

လြန္ခဲ႔သည္႔ရက္အနည္းက ကၽြန္ုပ္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔ျပီး ျဖစ္သည္႔အတိုင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ရရိွေစေရးနွင္႔ ရခိုင္အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံေပးသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင္႔ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္အတြက္ တျပိဳင္နက္တည္း ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ကိစၥရပ္နွစ္ခုလံုးကို ယခုပတ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ကၽြန္ုပ္တို႔အား ေျပာၾကားခဲ႔သည္႔အတိုင္းပင္ ျဖစ္ေပၚလာလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္ ။

ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင္႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္အာဏာပိုင္မ်ားနွင္႔ နီးကပ္စြာ ဆက္သြယ္လ်က္ရိွျပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္နုိင္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမွင္႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္ ။

Languages: