ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ဥေရာပသို႔ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအားေခၚေဆာင္လာေပးမည့္အီးယူ၏အရားမတ္စ္မန္းဒတ္စ္ပညာ သင္ဆု

12/06/2017 - 08:06
News stories

ျမန္မာနိင္ငံရွိဥေရာပသမဂၢသည္ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ေက်ာင္းသားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းပညာသင္ယူမႈဆိုင္ရာ အီးယူ၏အထင္ကရအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ “ERASMUS MUNDUS”ကိုဂၽြန္လ၉ရက္ေန႔မွ၁၁ရက္ေန႔အထိရန္ကုန္ ျမိဳ႕ျမန္မာ့နိင္ငံတကာပညာေရးပြဲေတာ္တြင္တင္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိင္ငံရွိဥေရာပသမဂၢသည္ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ေက်ာင္းသားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းပညာသင္ယူမႈဆိုင္ရာ အီးယူ၏အထင္ကရအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ “ERASMUS MUNDUS”ကိုဂၽြန္လ၉ရက္ေန႔မွ၁၁ရက္ေန႔အထိရန္ကုန္ ျမိဳ႕ျမန္မာ့နိင္ငံတကာပညာေရးပြဲေတာ္တြင္တင္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာျမန္မာေက်ာင္းသားတို႔ မွာ Study in Europe ရုံေနရာသို႔လာေရာက္ခဲ့ၾကျပီးဥေရာပထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ပညာသင္ယူနိင္ဖို႔ ပညာသင္ဆုအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ျမန္မာနိင္ငံရွိအီးယူအဖြဲ႔၀င္နိင္ငံမ်ားမွာလည္း၎တို႔နိင္ငံမ်ားတြင္ေနထုိင္မႈဘ၀၊ပညာသင္ၾကားပံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍သတင္းအခ်က္အလက္စာရြက္မ်ားဤရုံေနရာေလးမွတစ္ဆင့္ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကျပီးနယ္သာလန္နိင္ငံကပင္လွ်င္ Study in Europe ေနရာရွိေဟာ္လန္စားပြဲသို႔ပင္ပညာ ေရးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုေခၚေဆာင္လာေပးခဲ့ပါသည္။

တစ္ႏွစ္လွ်င္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘာသာရပ္၁၀၀ေက်ာ္တြင္သင္ရုိးမ်ားရွိထားျပီးဂုဏ္သတင္းၾကီးမားကာတစ္သား တည္းေပါင္းစည္းေပးမည့္နိင္ငံတကာပညာေရးအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme အစဥ္တြင္ပါ၀င္ဖို႔ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအရည္အခ်င္းျပည့္မီၾကပါသည္။၎ဘာသာရပ္မ်ားမွာေရေနသတၱ၀ါ ႏွင့္အပင္မ်ားေမြးျမဴမႈမွအစျပဳ၍ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ေဆာ့ဖ္၀ဲအင္ဂ်င္းနီးယားရင္း(သို႔)ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးမႈထိအမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာဘာသာရပ္မ်ားပါ၀င္ေပသည္။လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ျမန္မာေက်ာင္းသား၁၅၀ေက်ာ္ဤအစီအစဥ္တြင္ပါ ၀င္ခဲ့ၾကေသာ္လည္းဤေဒသတြင္းမွအိမ္နီးခ်င္းနိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ပါကနည္းပါးလွေသာအေရအတြက္ပင္ျဖစ္ ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္နိင္ငံတကာပညာေရးျပပြဲမွဥေရာပတြင္လာေရာက္ပညာသင္ပါရုံေနရာေလးမွာျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ားဥေရာပတြင္ဒီထက္ပို၍လာေရာက္ပညာသင္ယူနိင္ဖို႔အားေပးျခင္းျဖစ္ျပီးဥေရာပသမဂၢမွနိင္ငံ တစ္၀ွမ္းပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာလႈံ႔ေဆာ္မႈတစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္အသိအျမင္တိုးပြားေစရန္ရည္ရြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

အရားမတ္စ္မန္းဒတ္စ္ပူးတြဲမဟာဘြဲ႔အစီအစဥ္မ်ားမွာႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္မႈအဆင့္မ်ားတြင္ေလွ်ာက္ထားၾကေသာ အေကာင္းဆံုးအေရြးခံသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုပညာသင္ဆုအျပည့္အ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဤပညာသင္ဆုမ်ား အားဥေရာပသမဂၢမွေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီးခရီးစရိတ္၊ေနထုိင္မႈစရိတ္ႏွင့္ပညာသင္ၾကားမႈစရိတ္ မ်ားပါ၀င္ပါသည္။သင္ရုိးတစ္ခုစီမွာဥေရာပအဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္းမ်ားနိင္ငံတကာစုေပါင္းအဖြဲ႔ၾကီးတစ္ခုမွပံုစံခ် မွတ္ထားျဖင့္ျဖစ္ျပီးအနည္းဆံုးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္နိင္ငံႏွစ္ခုတြင္သင္ယူၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။၄င္းနိင္ငံမ်ား မွာအီးယူအဖြဲ႔၀င္၂၈နိင္ငံႏွင့္ယခင္ယူဂိုဆလားဗီးယားတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္မက္ဆီဒိုးနီးယားသမၼတနိင္ငံ၊အိုက္စ္လန္၊လီခ်င္စတိုင္း၊ေနာ္ေ၀ႏွင့္တူရကီနိင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိမိတ္ဖက္နိင္ငံတစ္ခုခုတြင္လည္းတစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္သင္ၾကား၍လည္းရနိင္ပါသည္။

အရားမတ္စ္မန္းဒတ္စ္ပူးတြဲမဟာဘြဲ႔အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ဆက္လက္ေလ့လာပါ-

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en တစ္သီးပုဂၢလပညာသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အရားမတ္စ္မန္းဒတ္စ္ပူးတြဲမဟာဘြဲ႔ Catalogue ကိုသြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ပါ။

Languages:
Editorial Sections: