ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ေဒသဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

Yangon, 23/05/2017 - 11:51, UNIQUE ID: 170523_4
Local Statements

တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈအား ေထာက္ခံ အားေပးျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈ မခံရျခင္းမ်ားအား ဆန္႕က်င္ တိုက္ဖ်က္ျခင္း

ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရံုးသည္ ေအာက္ပါ ေၾကျငာခ်က္အား ျမန္မာနိဳင္ငံရိွ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္နိဳင္ငံမ်ား၏ သံရံုးအၾကီးအကဲမ်ားကိုယ္စား ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရုံးႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္နိဳင္ငံမ်ားသည္ သည္းမခံနိဳင္မႈ၊ သူစိမ္း ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ဆန္႕က်င္သည့္ ဥပေဒေဘာင္အား မွ်တစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား ေသခ်ာေစေသာ လတ္တေလာ နိဳင္ငံေရးႏွင့္ တရားေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ၾကိဳဆိုအားေပးေထာက္ခံသည္။

တရားမွ်တမႈ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႕သည္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊  တည္ျငိမ္မႈ ႏွင့္ ၾကြယ္ဝ ျပည့္စံုမႈတို႕၏ ပိုင္းျခား၍ မရနိဳင္ေသာ အခ်က္အျခာက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တည္ရိွေသာ သည္းမခံနိဳင္မႈမ်ားအား တန္ျပန္ ဆန္႕က်င္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈ မခံရျခင္းမ်ားအား ဆန္႕က်င္ တိုက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားဆီသို႕ ေရွးရႈေသာ ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္ မည္ ျဖစ္ျပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ က႑အားလံုးတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကို အားေပး ျမွင့္တင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ အဆိုပါ အေရးပါ လွေသာ ၾကိဳးစား အားထုတ္မႈအား ကူညီေထာက္ခံရန္ အသင့္ရိွေနပါသည္။

Languages:
Editorial Sections: