ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ ေၾကျငာခ်က္

Yangon, 06/04/2017 - 13:26, UNIQUE ID: 170406_12
Local Statements

၁ ဧျပီလ ၂၀၁၇ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား စုစည္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေနာက္ထပ္အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ဥေရာပ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား အဆိုအရ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ သူတို႕၏ ဆႏၵမဲမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ေကာင္းမြန္ ထင္သာမႈရိွစြာ မဲေပးနိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

 

ဥေရာပသမဂၢသံရုံးသည္ ေအာက္ပါ ေၾကျငာခ်က္အား ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာ

ဥေရာပသမဂၢသံရုံး အၾကီးအကဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ပါသည္။

 

၁ ဧျပီလ ၂၀၁၇ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား စုစည္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေနာက္ထပ္အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ဥေရာပ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား အဆိုအရ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ သူတို႕၏ ဆႏၵမဲမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ေကာင္းမြန္ ထင္သာမႈရိွစြာ မဲေပးနိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႕အေနျဖင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္အစိုးရ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား အစစအရာရာ ေကာင္းမြန္၊ တည္ျငိမ္မႈရိွကာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈရိွသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အား ေအာင္ျမင္စြာ စီမံခန္႕ ခြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္းလိုပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအပါအဝင္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၏  ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေျခခံလ်က္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့ေသာ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႕ ခိုင္မာေသာအကူအညီမ်ားကို ဆက္လက္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Languages:
Editorial Sections: