ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

Press and information team of the EU Delegation to LIBYA

ကမာၻတဝန္းတြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢဝင္ ႏိုင္ငံအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳရန္ သံ႐ံုးႏွင့္ ႐ံုးေပါင္း ၁၄၄႐ံုး ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုးကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တည္ရွိပါသည္။ သံ႐ံုး၏ အဓိက တာဝန္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကို ေပးျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ-ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပိုမို ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။