ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

Press and Information Team of the Delegation to Myanmar

Press and Information

Phone number: 
Valerie ZIRL, Public Diplomacy Adviser
Tel.: +95 (0)1 230 56 – 43 ~ 50
Mobile: +95(0)92 6114 9098
 
Aung AUNG, Political Officer
Tel.: +95 (0)1 230 56 – 43 ~ 50