Delegation of the European Union to Mozambique

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 13

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับตำแหน่งผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป  ในโลกปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและการแข่งขันที่สูงขึ้น ผมตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปอย่างสุดความสามารถ  ในฐานะผู้นำทางการเมืองร

Freedom of expression, in all its forms, is the very essence of democracy. Only with a thriving, free and independent media landscape, we can hold governments, businesses and society at large accountable. And precisely for this fundamental right, far too often, journalists and media workers are attacked, persecuted, harassed, or intimidated for carrying out their work. Most journalists are not wounded in the heat of war coverage, but suffer violence in our immediate surroundings. In 2018 alone, 94 journalists and media staff were killed in work-related incidents as reported by the International Federation of Journalists. Hundreds more have been subjected to arbitrary arrest or detention without ever having been tried in a court.

Languages:

สหภาพยุโรปดำเนินกิจกรรมในหัวข้อต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ด้านสิทธิมนุษยชน จนถึงการขนส่งและการค้า รายการของหัวข้อซึ่งสรุปสิ่งที่สหภาพยุโรปปฏิบัติในเรื่องที่เจาะจง ลิงก์ที่มีประโยชน์ต่อนิติบุคคล กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบายภายนอก ยุทธศาสตร์ เครื่องมือ และคณะผู้แทนของสหภาพยุโรป เพื่อรองรับความมั่นคง ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย หาทางเพื่อแบ่งปันความสำเร็จ และสนับสนุนการใช้อำนาจทางกฎหมายและธรรมาภิบาล

นับตั้งแต่การจัดตั้งเขตเชงเก้น การเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปสามารถทำได้ง่ายได้ยิ่งขึ้น

คุณภาพ ความหลากหลาย และโอกาสคือส่วนหนึ่งในผลประโยชน์ต่างๆ ของสถาบันการศึกษาระดับสูงในยุโรป

สหภาพยุโรปเสนองานให้แก่พลเมืองในประเภทต่างๆ และยังเสนอสัญญาของรัฐ และจัดหาทุนในรูปแบบของเงินสนับสนุน เพื่อสนับสนุนโครงการและองค์กรต่างๆ

Pages