Delegation of the European Union to Mozambique

Како да поднесете понуда на повик на EEAS за тендери

28/02/2017 - 08:33
Overview

Заинтересирани сте за некој од тендерите? Видете како да поднесете понуда на повик на EEAS за тендери.

Тендери со ниска и средна вредност

Ако сте заинтересирани за некој од тендерите со ниска и средна вредност, може да искажете интерес со испраќање ваши податоци за контакт:

  • име на компанијата,
  • поштенска адреса,
  • лице за контакт,
  • адреса од е-пошта

на адресата од е-пошта за контакт наведена за секој тендер. Напишете го името или предметот на тендерот за којшто сте заинтересирани во делот „предмет“ од е-пораката.

Штом истече рокот за запишување (искажување интерес), ќе ве додадеме на листата на економски оператори на кои ќе им биде испратена покана за тендерот со информации за тоа како се поднесува понуда.

Тендери со голема вредност

Ако сте заинтересирани за еден од тендерите со голема вредност, следете го Службениот весник на Европската Унија каде што ќе се објави известување за договорот. Информации за начинот на поднесување понуди ќе бидат објавени во известувањето за договор каде што е активиран тендерот. 

Во продолжение ќе најдете важни информации за категориите на договори во зависност од проценетата договорна вредност Европската служба за надворешни активности (EEAS) вклучувајќи ги делегациите на ЕУ се предмет на одредбите на Финансиската регулатива што се однесува на општиот буџет на ЕУ, Правилникот за примена и директивите на ЕУ што се однесуваат на координацијата на постапките за доделување јавни договори.

Договорите за купување добра, услуги и извршување работи во вредност од над 1,000 евра се предмет на повик за тендери. Во зависност од проценетата договорна вредност, постојат следниве категории на договори:

  • Договори со многу ниска вредност: извршување работи, услуги и договори за набавки во висина од 1.000 до 15.000 евра;
  • Договори со ниска вредност: извршување работи, услуги и договори за набавки во висина од 15.000 до 60.000 евра;
  • Договори со средна вредност: услуги, снабдување и извршување работи со вредност поголема од 60.000 евра, а помала од 139 000 евра за услуги и набавки или помала од 5 350 000 за извршување работи;
  • Договори со висока вредност: за договори за услуги и набавки во висина од 139 000 евра нагоре и договори за извршување работи во висина од 5 350 000 евра нагоре.

Повиците за тендери со ниска и средна вредност се предмет на екс-анте објавување на веб-локациите на EEAS или делегациите на ЕУ во делот Тендери. Имајте предвид дека ќе се оценуваат само тендерите добиени од економските оператори непосредно поканети на тендерот од страна на EEAS или делегација на ЕУ (оние што имаат добиено покана за учество на тендерот по е-пошта, пошта или курирска служба).

Повиците за тендери со висока вредност мора да бидат објавени во Службениот весник на Европската Унија. Информации за начинот на поднесување понуди ќе бидат објавени во известувањето за договор каде што е активиран тендерот.

Уреднички написи: