Delegation of the European Union to Mozambique

EEAS၏ တင္ဒါေခၚယူမူမ်ားကို မည္ကဲ႔သို႔ ေလ်ာက္ထားမည္နည္း။

28/02/2017 - 08:33
Overview

တင္ဒါတခုခုကိုစိတ္ဝင္စားခဲ့ဖူးပါသလား။ EEAS၏ တင္ဒါေခၚယူမူမ်ားကိုမည္ကဲ႔သို႔ ေလ်ာက္ထားရမည္ကို ၾကည့္ရူမည္။.

နိမ့္ေသာႏွင့္အလယ္-တင္ဒါေစ်းႏူန္းမ်ား

အကယ္၍ သင္သည္ ေစ်းအနိမ့္ႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္ဖိုးရိွ တင္ဒါမ်ားကို စိတ္ဝင္စားလ်ွင္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းကို သင္၏ လိပ္စာအေသးစိတ္ကို ေပးပို႔ေဖာ္ျပရပါမည

  • စီးပြါးေရးအမည္
  • စာပို႔လိပ္စာ
  • ဆက္သြယ္ရမည့္သူ
  • အီးေမးလ္လိပ္စာ

ဆက္သြယ္ရမည့္အီးေမးလ္လိပ္စာသို႔ တင္ဒါတခုစီ၏ အေသးစိတ္ေဖၚျပခ်က္ ေက်းဇူးျပဳျပီး သင္ စိတ္ဝင္စားေသာတင္ဒါမ်ား၏ ေခါင္းစဥ္ (သို႔) အေၾကာင္းအရာကို သင့္အီးေမးလ္၏ "အေၾကာင္းအရာ"တြင္ ေရးသားပါ။

(စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းစာ)ကန္႕သတ္ခ်ိန္ ကုန္ဆံုးသည္ႏွင့္သင့္အား မည္ကဲ့သို႔ တင္ဒါ တင္သြင္းမည္ ကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရသည့္ စီးပြါးေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းပါလိမ့္မည္။

အျမင့္-တင္ဒါမ်ား၏တန္ဖိုး

အကယ္၍ သင္ ေစ်းျမင့္တင္ဒါမ်ားကို စိတ္ဝင္စားလ်ွင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ယူရိုပီယံ ယူနီယံ၏ တရားဝင္ဂ်ာနယ္ မည္သည္ေနရာတြင္သတိေပးစာခ်ဳပ္ကို ထုတ္ေဝမည္နည္း။ မည္ကဲ့သို႔ တင္ဒါတင္သြင္းရမည္ဆိုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို တင္ဒါစတင္ေသာအခါသတိေပးစာခ်ဳပ္တြင္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီပါမည္။ 

သင္ဒီေနရာေအာက္တြင္ ခန္႔မွန္းေခ်စာခ်ဳပ္တန္ဖိုးေပၚ မူတည္သည့္ အေရးၾကီးေသာသတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႔ကို ရွာေတြပါလိမ္မည္။ ယူရိုပီယံျပင္ပေဆာင္ရြက္မူလုပ္ငန္း(EEAS)အီးယူအဖြဲဝင္မ်ားအပါအဝင္သည္အေထြေထြအီးယူရသံုးေငြႏွင့္ေလ်ာက္လြွာဥပေဒသမ်ား၊ေငြေၾကးဥပေဒသမ်ား၊အီးယူျပည္သူစာခ်ဳပ္မ်ား၏ဆုမ်ားအတြက္ဆက္စပ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင္သက္ဆိုင္ေသာအီးယူဦးေဆာင္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ပါသည္။

ဝယ္ယူထားေသာပစည္းမ်ားအတြက္စာခ်ဳပ္မ်ား၊EUR 1.000ႏွင့္အထက္ရိွ အလုပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတင္ဒါေခၚယူရန္အေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေခ် စာခ်ဳပ္တန္ဖိုးေပၚ မူတည္ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ရိွပါသည္။

  • ေစ်းအလြန္နိမ့္တန္ဖိုးရိွ စာခ်ဳပ္မ်ား: EUR1.000ႏွင့္EUR15.000အတြင္းရိွေထာက္ပံေရးႏွင့္လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ား;
  • ေစ်းအနိမ့္တန္ဖိုးရိွ စာခ်ဳပ္မ်ား:EUR 15.000ႏွင့္ EUR 60.000အတြင္းရိွ ေထာက္ပံေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ား;
  • အလယ္အလတ္တန္ဖိုးရိွ စာခ်ဳပ္မ်ား:EUR 60.000ထက္မ်ားျပီး EUR 139.000 ေအာက္ရိွေထာက္ပံေရးႏွင့္လုပ္ငန္း(သို႔) EUR 5.350.000 0ေအာက္ရိွလုပ္ငန္းမ်ား
  • အျမင့္တန္ဖိုးရိွ စာခ်ဳပ္မ်ား: EUR139.000မွ ေထာက္ပံေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ား အတြက္ႏွင့္္ EUR 5.350.000 မွလုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ား

အနိမႏွင့္အလယ္-တန္ဖိုးတင္ဒါေခၚယူျခင္းမ်ားသည္EEAS(သို႔)EUယူရိုပီယံအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ဝက္ဆိုဒ္မ်ားမွာအမ်ားျမင္သာမူကိုၾကိဳတင္အေျချပဳသည့္အေၾကာင္းအရာတင္ဒါမ်ား ေက်းဇူးျပဳျပီး မွတ္သားပါ။ EU(သို႕)EEASမွ တိုက္ရိုက္ဖိတ္ၾကားေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာလ်ွင္တင္ဒါကို လက္ခံအကဲျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ထိုသူမ်ားသည္တင္ဒါဖိတ္ၾကားစာကိုအီးေမးလ္၊စာပိုသီု႔ေခ်ာပို႔တို႔ျဖင့္လက္ခံရရိွျပီး ျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးျမင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္းမ်ားကို ယူရိုပီယံယူနီယံ၏ တရားဝင္ဂ်ာနယ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ မည္ကဲ့သို႔ တင္ဒါတင္သြင္းရမည္ဆိုသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကို တင္ဒါ စတင္ေသာအခါ သတိေပးစာခ်ဳပ္တြင္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီပါမည္။

Editorial Sections: