​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

EU projekti u Crnoj Gori

IPA II postavlja novi okvir za obezbjeđivanje pretpristupne pomoći za period 2014-2020 u kojem je predviđeno da će se opredijeliti sredstva u indikativnoj visini od 270,5 miliona EUR. (vidi tabelu ispod).