​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Crna Gora će nastaviti svojim evropskim putem kroz dalje reforme

10/02/2020 - 16:40
News stories

Evropska unija i Savjet Evrope udružili su snage u partnerstvu sa ključnim nacionalnim akterima i donosiocima odluka, kako bi i dalje doprinijeli programu reformi zemlje i postigli opipljive rezultate u korist građana Crne Gore.

Ovo je potvrđeno tokom prvog sastanka Upravnog odbora korisnika Zajedničkog programa Evropske unije / Savjeta Evrope “Horizontalni mehanizam za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022.”

 Herman Špic, šef sektora za saradnju Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, fokusirao se na podršku koju program pruža institucijama koje imaju koristi od tehničke pomoći, izgradnje kapaciteta, stručnosti i razmjene iskustava.

“Zemlje korisnice moraju djelovati odlučno i udvostručiti napore u oblasti vladavine prava, nezavisnosti sudstva i temeljnih prava kako bi dovršile političku, ekonomsku i socijalnu transformaciju koju građani čekaju”, naglasio je Špic.

Milena Šofranac Ljubojević, iz Ministarstva spoljnih poslova, konstatovala je da program daje konkretne rezultate u poboljšanju života građana.

“Druga faza horizontalnog mehanizma govori o uspjehu prethodne faze ali i da u narednim godinama još uvijek treba puno toga da se uradi. Željela bih da istaknem napredak u oblasti reforme pravosuđa gdje je posebna pažnja posvećena Evropskom sudu za ljudska prava i sprovođenju njegovih odluka ", objasnila je Ljubojević.

Delfina Frajman, iz Savjeta Evrope, naglasila je povjerenje koje je uspostavljeno u programu horizontalnog mehanizma i njegovu stalnu dodatnu vrijednost u rješavanju ključnih reformi u zemlji.

 “Važno je sačuvati vlasništvo nad onim što su razvili naši partneri i dalje povećati preuzete obaveze i institucionalno praćenje, kako bi se osigurala održivost rezultata i naša saradnja u godinama koje dolaze”,kazala je  Frajman.

Druga faza programa koja će se sprovesti između 2019. i 2022. godine, sa povećanim namjenskim finansiranjem od 41 miliona eura, nadograđuje se na rezultatima prve faze i proširuje obim inicijative sa njenom jačom regionalnom dimenzijom i uključivanjem novih tema kao što su sloboda izražavanja i sloboda medija. Za Crnu Goru je izdvojeno 4,7 miliona eura za sedam projekata, koji pokrivaju sva ključna područja Horizontalnog mehanizma kao što su reforma pravde, zaštita ljudskih prava, reforma zatvora i policije, borba protiv privrednog kriminala i borba protiv diskriminacije i inkluzivno obrazovanje.

Editorial Sections: