​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Podrška EU povećanju lokalne zaposlenosti u Crnoj Gori

28/10/2019 - 11:33
News stories

photo: mrs.gov.me

Prije svega, korist od procesa evropskih integracija trebalo bi da osjete lokalne zajednice, koje bi trebalo da vide bolji kvalitet života, uključujući bolje obrazovanje i više radnih mjesta, kazao je ambasador EU u Crnoj Gori, Aivo Orav, na događaju koji je obilježio početak projekta finansiranog od strane EU, a koji ima za cilj povećanje mogućnosti zapošljavanja u lokalnim zajednicama.

Da bi se to postiglo potrebno je riješiti dva goruća pitanja: nejednakost i nezaposlenost, posebno za mlade i druge ranjive grupe, rekao je Orav.

Projekt finansiran od strane EU, a koje će sprovesti Ministarstvo rada i socijalnog staranja, dio je šireg programa podrške EU vrijednog 18 miliona eura, za pomoć Crnoj Gori u modernizaciji politike zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike i podrške posebno ugroženim grupama koje su najmanje aktivne na tržištu rada, kao što su mladi, žene, manjine i osobe sa invaliditetom.

Potrebno je učiniti više na rješavanju „visokog udjela neaktivnog stanovništva“, posebno u pogledu mladih, žena i manjina “, savjetovao je Orav.

Orav je kazao da, osim slabe aktivnosti na tržištu rada, Crna Gora mora poboljšati koordinaciju između zapošljavanja i socijalnih usluga. Paralelno sa tim, treba uložiti napore i u smanjenje neformalne ekonomije, kao i u poboljšanje regulacije tržišta rada i poreskog sistema.

Da bi se stvorile kvalitetne politike i mjere tržišta rada, potrebno je koristiti takozvani pristup odozdo prema gore, potvrdio je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić. Zbog toga je Ministarstvo odlučilo da ohrabri intervencije na tržištu rada koje će omogućiti da se dobiju kvalitetne inpute sa lokalnog nivoa.

“Jedna od tih intervencija je upravo projekat  “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori”, rekao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić na konferenciji koja je označila početak projekta.

“Naša namjera je da kroz ovaj projekat podržimo razvoj lokalnih strategija i akcionih planova za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa. Direktno ćemo se baviti lokalnim potrebama i izazovima i analizirati situaciju i kretanja na tržištu rada uzimajući u obzir relevantne partnere “, dodao je Purišić.

Projekat, vredan 373.000 eura, ima za cilj da unaprijedi razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje radi poboljšanja tržišta rada i povećanja zapošljivosti. U narednih godinu i po dana (do februara 2021.) korisnici će raditi na izgradnji kapaciteta lokalnih zainteresovanih strana da se uključe u partnerstva za podsticanje zapošljavanja i razvoj ljudskih resursa na lokalnom nivou.

Editorial Sections: