​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Pokrenut ReLOaD, program podrške demokratiji na lokalnom nivou na zapadnom Balkanu

24/04/2017 - 14:38
News stories

Predstavljanje Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Idealna lokalna samouprava treba da inspiriše i predvodi zajednice kako bi ih učinili boljim mjestima za život. Najbolji način da se ovo postigne je da se odlučivanje što više približi onima koji imaju koristi od njega i pronađu novi načini za jačanje učešća građana u pronalaženju lokalnih rješenja.

Ovaj ideal ujedinio je zemlje Zapadnog Balkana koje teže da stvore odgovornu i efikasnu javnu upravu. Upravu koja će biti na usluzi, zadovoljiti potrebe građana i civilnog društva i bolje odgovoriti na izazove u lokalnim zajednicama. To je razlog zašto smo udružili snage i pokrenuli Regionalni program lokalne demokratije u zemljama Zapadnog Balkana (ReLOad), čiji cilj je da odgovori na izazove sa kojima zemlje regiona suočavaju, kao što su nedostatak saradnje između lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva, kao i nedostatak transparentnosti u finansiranju nevladinog sektora.

Opšti cilj programa je jačanje participativne demokratije i evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka, kao i kroz unapređenje podsticajnog pravnog i finansijskog okvira za civilno društvo. Ovaj regionalni program, vrijedan 10 miliona eura, finansira Evropska unija a sprovodi UNDP u: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Na zvaničnom predstavljanju ReLOaD programa u Podgorici, ambasador Aivo Orav, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori rekao je: “Organizacije civilnog društva su ključni partneri donosiocima odluka, jer su među najbolje pozicioniranim akterima koji poznaju potrebe stanovništva i mogu da se zalažu za promjene. Istovremeno, opštine su prvi nivo vlasti na koji se građani oslanjaju na dnevnoj osnovi. Zato je od izuzetne važnosti da saradnja između ova dva aktera bude dobra.” On je podsetio da je EU u svom izvještaju za 2016. godinu ukazala na to da Crna Gora treba da uspostavi održiv i efikasan sistem finansiranja organizacija civilnog društva i da uspostavi odgovarajući institucionalni i pravni okvir za njihovo funkcionisanje.

Fiona Mekluni, stalna koordinatorka Sistema UN i stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori pojasnila je da će: “ReLOaD program u početku raditi sa pet odabranih opština u Crnoj Gori kako bi se usvojio transparentni model finansiranja NVO. To će se zasnivati na konkretnim projektima kojima se ostvaruju konkretni rezultati, sa fokusom na građane i njihove potrebe. Program nudi i platformu za umrežavanje između vladinih i nevladinih subjekata u ovih šest zemalja regiona radi razmjene iskustava i naučenih lekcija u pogledu pružanja boljih usluga građanima.“

„Uspostavljanje efikasne i transparentne javne uprave, koja će biti okrenuta građanima, jedan od najznačajnih izazova u stvaranju funkcionalne javne uprave koju karakteriše rast povjerenja građana u njen rad i približivanje standarda i kvaliteta života onim koji imaju zemlje članice EU. Uprkos brojnim preduzetim aktivnostima u oblasti reforme javne uprave, još mnnogo toga treba da se uradi da bi ona bila pravi servis građana,“ zaključila je Jadranka Vukčević, generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave.

Javni poziv za jedinice lokalne samouprave zainteresovane da učestvuju u ovom programu je dostupan na vebsjatu UNDP u Crnoj Gori, a rok za prijavu je 26. maj 2017. godine.

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

Languages:
Editorial Sections: