​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Evropsko tijelo za pripravnost i odgovor u hitnim slučajevima (HERA)

22/09/2021 - 14:48
News stories

Priprema za buduće hitne slučajeve u zdravstvu

 

Evropska komisija pokreće Evropsko tijelo za pripravnost i odgovor u hitnim slučajevima (HERA) radi spriječavanja, otkrivanja i brzog reagovanja na hitne slučajeve u vezi sa zdravljem. HERA će predvidjeti prijetnje i potencijalne zdravstvene krize, prikupljanjem obavještajnih podataka i izgradnjom potrebnih kapaciteta za odgovor. Kada dođe do hitnog slučaja, HERA će osigurati razvoj, proizvodnju i distribuciju lijekova, vakcina i drugih medicinskih mjera - poput rukavica i maski - koje su često nedostajale tokom prve faze odgovora na koronavirus. HERA je ključni stub Evropske zdravstvene unije koju je najavila predsjednica von der Lejen u svom obraćanju o stanju Unije 2020. i popuniće prazninu u odgovoru i pripravnosti EU na vanredne situacije u zdravstvu.

Prije kriza: spremnost

Prije zdravstvene krize, u „fazi pripravnosti“, HERA će blisko sarađivati s drugim EU i nacionalnim zdravstvenim agencijama, industrijom i međunarodnim partnerima kako bi poboljšala spremnost EU za hitne zdravstvene situacije.

HERA će provesti procjene prijetnji i prikupljanje obavještajnih podataka, razviti modele za predviđanje epidemije i do početka 2022. godine identificirati i djelovati na najmanje tri prijetnje visokog uticaja i riješiti moguće nedostatke u medicinskim protivmjerama.

HERA će takođe podržati istraživanja i inovacije za razvoj novih medicinskih protivmjera, uključujući putem mreža i platformi za klinička ispitivanja u Uniji, za brzu razmjenu podataka.

Osim toga, HERA će se baviti tržišnim izazovima i povećati industrijske kapacitete. Nadovezujući se na rad Radne grupe za industrijsko povećanje vakcina protiv COVID-19, HERA će uspostaviti bliski dijalog sa industrijom, dugoročnu strategiju za proizvodne kapacitete i ciljana ulaganja, te će se pozabaviti uskim grlima u lancu snabdijevanja za medicinske protivmjere.

Vlast će promovisati nabavke i uhvatiti se u koštac sa izazovima vezanim za njihovu dostupnost i distribuciju i povećati kapacitete zaliha kako bi se izbjegli nedostaci i uska grla u logistici.

HERA će takođe ojačati znanje i vještine o svim aspektima medicinskih protivmjera u državama članicama.

Tokom zdravstvene krize: reagovanje u hitnim slučajevima

U slučaju proglašenja hitne situacije u javnom zdravlju na nivou EU, HERA može brzo preći na hitne operacije, uključujući brzo donošenje odluka i aktiviranje hitnih mjera, pod vođstvom Kriznog odbora za zdravstvo na visokom nivou. Aktiviraće hitno finansiranje i pokrenuti mehanizme za praćenje, novi ciljani razvoj, nabavku i kupovinu medicinskih protivmjera i sirovina.

Postrojenja FAB -a EU, mreža proizvodnih kapaciteta za proizvodnju vakcina i lijekova, biće pokrenuta kako bi se učinili dostupnim rezervisani kapaciteti za proizvodnju, kao i hitni planovi istraživanja i inovacijski planovi u dijalogu sa državama članicama.

U EU će se pojačati proizvodnja medicinskih protivmjera i uspostaviće se popis proizvodnih objekata, sirovina, potrošnog materijala, opreme i infrastrukture kako bi se imao jasan pregled kapaciteta EU.

Resursi

Aktivnosti HERA oslanjaće se na budžet od 6 milijardi eura iz sadašnjeg Višegodišnjeg finansijskog okvira za period 2022.-2027., Od kojih će dio doći iz dopune NextGenerationEU.

Ostali programi EU, kao što su Instrumenti za oporavak i otpornost, REACT-EU, Kohezioni fondovi i InvestEU program unutar EU, te Instrument susjedstva, razvoja i međunarodne saradnje izvan EU, takođe će doprinijeti podršci otpornosti zdravstvenih sistema. Zajedno sa gore navedenih 6 milijardi eura, ukupna podrška će tako iznositi skoro 30 milijardi eura u narednom finansijskom periodu, pa čak i više ako uzmemo u obzir ulaganja na nacionalnom nivou i u privatni sektor.

Sljedeći koraci

Kako bi se osiguralo brzo pokretanje i nadogradnja HERA inkubatora pokrenutog u Februaru 2021., HERA će biti uspostavljena kao interna struktura Komisije. On će biti u potpunosti operativan početkom 2022. Njegovo funkcionisanje će se pregledati i prilagođavati na godišnjoj osnovi do 2025. godine, kada će se izvršiti potpuni pregled.

Predložena Uredba Savjeta o okviru mera u vezi sa medicinskim protivmerama u slučaju vanrednog stanja na javnom zdravlju na nivou Unije raspravljaće i usvojiti Savet.

U narednim danima, Komisija će objaviti Obaveštenje o prethodnim informacijama kako bi proizvođačima vakcina i terapeutika unaprijed dostavila informacije o raspisivanju konkursa FAB -a EU, planiranom za početak 2022. godine.

Editorial Sections:

Author