Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

EEAS RSS Feeds

Displaying 111 - 120 of 1338

Joint Statement by EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, and UN Special Representative on Sexual Violence in Conflict, Pramila Patten, on the occasion of the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict

Languages:

Déclaration conjointe de Federica Mogherini, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et Pramilla Patten, représentante spéciale des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, à l'occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit

Languages:

Die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin Federica Mogherini hat den dritten Fortschrittsbericht über die Umsetzung der globalen Strategie der Europäischen Union vorgestellt. Über den Bericht mit dem Titel „Die globale Strategie der EU in der Praxis — drei Jahre später, ein Ausblick“ werden die EU-Außen- und Verteidigungsminister auf der Tagung des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ am 17. Juni 2019 in Luxemburg beraten. Gegenstand des Berichts sind die Fortschritte, die in den vergangenen drei Jahren seit der Einführung der globalen Strategie im Juni 2016 in den fünf folgenden Schwerpunktbereichen erzielt wurden: Sicherheit der Union, Resilienz von Staaten und Gesellschaften in unserer östlichen und südlichen Nachbarschaft, ein integrierter Ansatz zur Bewältigung von Konflikten und Krisen, kooperative regionale Ordnungen sowie globale Ordnungspolitik im 21. Jahrhundert. Er bietet außerdem Orientierungshilfen für das weitere Vorgehen in den kommenden Jahren.

Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini pristatė trečiąją Visuotinės Europos Sąjungos strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitą „Visuotinė ES strategija: kas nuveikta per trejus metus ir žvilgsnis į ateitį“. Ją 2019 m. birželio 17 d. Liuksemburge vyksiančiame Užsienio reikalų tarybos posėdyje aptars ES užsienio ir gynybos ministrai. Ataskaitoje apžvelgiama per pastaruosius trejus metus, t. y. nuo 2016 m. birželio mėn., kai buvo pristatyta Strategija, padaryta jos įgyvendinimo pažanga penkiose prioritetinėse srityse – Sąjungos saugumo, valstybių ir visuomenės rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse atsparumo, integruoto požiūrio į konfliktus ir krizes, bendradarbiaujamosios regioninės tvarkos ir pasaulinio valdymo, atitinkančio XXI-ojo amžiaus poreikius. Ataskaitoje taip pat pateikiamos tolesnių veiksmų ateinančiais metais gairės.

La Alta Representante y Vicepresidenta, Federica Mogherini, ha presentado el tercer informe sobre la aplicación de la Estrategia Global de la Unión Europea, titulado «La Estrategia Global de la UE en la práctica después de tres años y con miras al futuro», que debatirán los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE en el Consejo de Asuntos Exteriores que se celebrará del 17 de junio de 2019 en Luxemburgo. El informe examina los progresos realizados en los últimos tres años, desde la presentación de la Estrategia en junio de 2016, en cinco ámbitos prioritarios (seguridad de la Unión, fortaleza estatal y social en nuestros vecinos del este y del sur, enfoque integrado con respecto a los conflictos y las crisis, órdenes regionales de cooperación, y gobernanza mundial para el siglo XXI) y ofrece posibles orientaciones para los próximos años.

Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni ir iesniegusi trešo progresa ziņojumu par Eiropas Savienības globālās stratēģijas īstenošanu (“ES globālā stratēģija praksē — trīs gadus vēlāk, raugoties nākotnē”), kuru ES ārlietu un aizsardzības ministri apspriedīs Ārlietu padomē 2019. gada 17. jūnijā Luksemburgā. Ziņojumā aplūkots progress, kas pēdējo trīs gadu laikā kopš globālās stratēģijas iesniegšanas 2016. gada jūnijā panākts piecās prioritārajās jomās, t. i., Savienības drošība, valsts un sociālā izturētspēja uz austrumiem un dienvidiem no Savienības, integrēta pieeja konfliktiem un krīzēm, sadarbībā balstītas reģionālās sistēmas un globālā pārvaldība 21. gadsimtā, kā arī sniegti norādījumi par iespējamu turpmāko rīcību turpmākajos gados.

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini heeft het derde voortgangsverslag over de uitvoering van de integrale EU-strategie gepresenteerd, "De integrale EU-strategie in de praktijk - een vooruitblik na drie jaar", dat zal worden besproken door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie tijdens de Raad Buitenlandse Zaken op 17 juni 2019 in Luxemburg. In het verslag wordt de vooruitgang beschreven die de afgelopen drie jaar, sinds de presentatie van de integrale strategie in juni 2016, is geboekt op vijf prioritaire gebieden - de veiligheid van de Unie, de weerbaarheid van staten en samenlevingen ten oosten en ten zuiden van ons, een geïntegreerde aanpak van conflicten en crises, regionale samenwerkingsverbanden en mondiale governance voor de 21e eeuw - en worden mogelijkheden voor de toekomst geschetst.

Vysoká představitelka / místopředsedkyně Federica Mogheriniová předložila třetí zprávu o provádění globální strategie Evropské unie, nazvanou „Globální strategie EU v praxi – bilance po třech letech a výhled do budoucna“, která bude projednána ministry zahraničí a obrany členských států EU v rámci Rady pro zahraniční věci dne 17. června 2019 v Lucemburku. Zpráva se ohlíží za pokrokem dosaženým za poslední tři roky, počínaje představením globální strategie v červnu 2016, v pěti prioritních oblastech – bezpečnost Unie, odolnost států a společností na východě a na jihu, integrovaný přístup ke konfliktům a krizím, kooperativní regionální uspořádání a globální správa a řízení pro 21. století – a navrhuje možná východiska pro další směřování v nadcházejících letech.

L'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha presentato la terza relazione sui progressi compiuti nell'attuare la strategia globale dell'Unione europea, dal titolo "La strategia globale dell'UE in pratica - Tre anni dopo, prospettive per il futuro", che sarà discussa dai ministri degli affari esteri e della difesa dell'UE al Consiglio Affari esteri di Lussemburgo del 17 giugno 2019. La relazione esamina i progressi compiuti negli ultimi tre anni, dalla presentazione della strategia globale nel giugno 2016, in cinque settori prioritari - sicurezza dell'Unione, resilienza degli Stati e delle società a est e a sud, approccio integrato a conflitti e crisi, ordini regionali cooperativi e governance globale per il XXI secolo - e fornisce possibili orientamenti per la via da seguire nei prossimi anni.

Върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини представи третия доклад за напредъка по изпълнението на Глобалната стратегия на Европейския съюз, озаглавен „Глобалната стратегия на ЕС на практика — три години по-късно и в бъдеще“, който ще бъде обсъден от министрите на външните работи и на отбраната на ЕС на заседанието на Съвета по външни работи от 17 юни 2019 г. в Люксембург. В доклада се разглежда напредъкът, постигнат през последните три години след представянето на Глобалната стратегия през юни 2016 г. в пет приоритетни области — сигурността на Съюза, устойчивостта на държавата и обществото на изток и на юг, интегриран подход към конфликти и кризи, регионален ред, основан на сътрудничество, и глобално управление през 21-ви век. В него се предоставят също насоки за бъдещи действия през идните години.

Pages