Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

AVIZ DE CONTRACT DE SERVICIU - Evenimente și activități pentru promovarea proiectului „Infrastructura de comunicații”, Ref. COMINF/3.1/1-3.2

Deschis
Lucrări

AVIZ DE CONTRACT DE SERVICIU

Evenimente și activități pentru promovarea proiectului

Locație– Horodiștea/România, întreg teritoriu al Republicii Moldova

 

 1. Referință publicare

COMINF/3.1/1-3.2

 1. Procedură

Deschisă

 1. Titlul programului

Programul Operațional Comun România - Republica Moldova pentru Programul ENI de Cooperare Transfrontalieră pentru anii 2014-2020 / 17.12.2015

 1. Finanțare

Contractul de grant nr. 87467/28.06.2019

 1. Autoritatea contractanta

Ministerul Afacerilor Interne, reprezentat de Serviciul Tehnologii Informaționale, Republica Moldova

MD2012, Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 42, sti@mai.gov.md

 

SPECIFICAȚIILE CONTRACTULUI

 1. Descrierea contractului

Proiectul „Infrastructura de comunicații” vizează creșterea capacității de cooperare și a schimbului de informații între autoritățile publice din România și Republica Moldova peste zona transfrontalieră, prin implementarea unui sistem integrat de comunicații.

În acest aspect ar trebui realizată componenta de infrastructură, componentele principale sunt:

 • Înființarea Centrului de Cooperare al Poliției Transfrontaliere la Lipcani pentru a facilita schimbul de informații între autoritățile de aplicare a legii din România și Moldova;
 • Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, interconectarea infrastructurilor de comunicații prin legătură radio și creșterea capacității de transmisie a interconectării coloanei vertebrale de transmisie existente la cel puțin 5 Gbps;
 • Îmbunătățirea capacității de acoperire a comunicațiilor și a disponibilității rețelei fixe prin utilizarea centrelor de comunicații mobile.
 1. Numărul și titlurile loturilor

Un singur lot

TERMENI DE PARTICIPARE

 1. Eligibilitate și reguli de origine

Participarea este deschisă tuturor persoanelor fizice care sunt resortisanți și persoane juridice [participă fie individual, fie la un grup (consorțiu) de ofertanți] care sunt stabiliți efectiv într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară sau teritoriu eligibil, astfel cum este definit la Regulamentul (UE) nr. 236/2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acțiune externă (CIR) pentru instrumentul aplicabil în cadrul căruia este finanțat contractul (a se vedea, de asemenea, rubrica 22 de mai jos). Participarea este deschisă și organizațiilor internaționale. Toate livrările din prezentul contract trebuie să provină dintr-una sau mai multe dintre aceste țări. Cu toate acestea, pot provine din orice țară atunci când suma livrărilor care urmează să fie achiziționate este sub 100.000 de euro pe achiziție.

 1. Motive de excludere

Ofertanții trebuie să depună o declarație semnată, inclusă în formularul de licitație pentru un contract de furnizare, în sensul că nu se află în niciuna dintre situațiile enumerate la punctul 2.3.3 din Ghidul practic.

 1. Numărul ofertelor

Nu poate fi depusă mai mult de o ofertă de către o persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de participare (ca persoană juridică individuală sau ca lider sau membru al unui consorțiu care depune o ofertă). În cazul în care o persoană fizică sau juridică depune mai multe oferte, toate ofertele la care acea persoană a participat vor fi excluse.

 1. Garanția pentru ofertă

Ofertanții trebuie să furnizeze o garanție de licitație de 2% din bugetul disponibil pentru contract, indicând loturile separat, dacă este necesar, atunci când își depun oferta. Această garanție va fi eliberată ofertanților care nu au reușit, odată ce procedura de licitație a fost finalizată și ofertantului (ofertanților) câștigător (i) la semnarea contractului de către toate părțile.

 1. Garanția de performanță

Ofertantului câștigător i se va solicita să furnizeze o garanție de execuție de 10% din valoarea contractului la semnarea contractului. Această garanție trebuie furnizată împreună cu returnarea contractului contrasemnat în termen de cel mult 30 de zile de la primirea de către ofertant a contractului semnat de autoritatea contractantă. În cazul în care ofertantul selectat nu furnizează o astfel de garanție în acest termen, contractul va fi nul și un nou contract poate fi întocmit și trimis ofertantului care a depus următoarea ofertă cea mai ieftină conformă.

 1. Ședință de informare și / sau vizită la fața locului

O ședință de informare opțională și / sau vizita pe teren va avea loc pe 02.02.2021 la sediul Autorității contractante, str. Vasile Alecsandri, 42. Ora 10:00 timp local.

 1. Valabilitatea ofertei

Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. În circumstanțe excepționale, autoritatea contractantă poate, înainte de expirarea perioadei de valabilitate, să solicite ofertanților să prelungească valabilitatea ofertelor pentru o anumită perioadă.

 1. Perioada de implementare a sarcinilor

12 luni de la semnarea contractului, dar nu mai tîrziu de 31.05.2022.

CRITERII DE SELECȚIE ȘI DE ACORDARE

 1. Criterii de selecție

Se specifică în conformitate cu criteriile utilizate în secțiunea 12.2 din Instrucțiunile pentru ofertanți.

 1. Criterii de atribuire

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic este oferta conformă din punct de vedere tehnic cu cel mai mic preț.

OFERTARE

 1. Cum de obținut dosarul de licitație

Dosarul de licitație este disponibil pe site-urile web: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609846967738

De asemenea, este disponibil pentru inspecție la sediul autorității contractante, la adresa menționată la punctul 5 de mai sus. Ofertele trebuie depuse utilizând formularul standard de ofertă inclus în dosarul de licitație, al cărui format și instrucțiuni trebuie respectate cu strictețe.

Ofertanții cu întrebări referitoare la această ofertă trebuie să le trimită în scris în urma instrucțiunilor din cadrul SIA RSAP (menționând referința la publicație prezentată la punctul 1) cu cel puțin 21 de zile înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor menționat la punctul 19. Autoritatea contractantă trebuie să răspundă la toate întrebările ofertanților cu cel puțin 11 zile înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor. Clarificările eventuale sau modificările minore ale dosarului de licitație vor fi publicate cel târziu cu 11 zile înainte de data limită de depunere pe site-ul MTender la https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609846967738

 1. Termenul limită de depunere a ofertelor

Conform SIA RSAP.

Orice ofertă primită de autoritatea contractantă după acest termen nu va fi luată în considerare.

 1. Sesiunea de deschidere a ofertelor

Conform SIA RSAP.

 1. Limba procedurii

Toate comunicările scrise pentru această procedură de licitație și contract trebuie să fie în Engleză și/sau Română.

 1. Bază legală [1]
 • Regulamentul UE nr. 232/2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate, inclusiv toate modificările și completările ulterioare;
 • Comisia de implementare a Regulamentului (UE) nr. 897/2014 din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice pentru punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate, inclusiv toate modificările și completările ulterioare;
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 236/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe , inclusiv toate modificările și completările ulterioare, inclusiv toate modificările și completările ulterioare;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17.12.2015 pentru aprobarea Programului operațional comun, inclusiv toate modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, inclusiv toate modificări și completări ulterioare;
 • Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii inclusiv toate modificările și completările ulterioare;
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date și abrogând Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Acordul de finanțare încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană din decembrie 2016;

 

[1] Vă rugăm să precizați orice specificitate care ar putea avea un impact asupra regulilor de participare (cum ar fi geografice sau tematice sau pe termen lung / scurt).

 

Secțiuni editoriale:
Languages: