Delegation of the European Union to Mali

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan rauhanrahasto

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:55, UNIQUE ID: 180612_3
FAQs

Korkea edustaja Federica Mogherini ehdottaa tänään komission tukemana Euroopan rauhanrahaston (European Peace Facility, EPF) perustamista. Euroopan rauhanrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka on tarkoitus toimia seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen ajan. Sen tavoitteena on ehkäistä konflikteja, turvata rauhaa ja lisätä kansainvälistä turvallisuutta kaikkialla maailmassa kansalaistemme ja kumppaniemme hyödyksi.

Mikä on Euroopan rauhanrahasto?

Euroopan rauhanrahasto on uusi ehdotettu talousarvion ulkopuolinen rahasto. Sen arvo on 10,5 mrd. €, ja sen on tarkoitus toimia seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen (2021–2027) ajan. Rahastosta voidaan rahoittaa kaikkea yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ulkoista toimintaa, jolla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla.

Ehdotettu Euroopan rauhanrahasto laajentaa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sotilasoperaatioiden yhteisten kustannusten soveltamisalaa, jotta voidaan avustaa kumppanien sotilaallisia rauhanoperaatioita maailmanlaajuisesti ja laajentaa YUTP:n puitteissa toteutettavia, luonteeltaan sotilaallisia tai puolustukseen liittyviä toimia, kuten sotilasalan toimijoiden valmiuksien kehittämistä.

 

Mitä lisäarvoa Euroopan rauhanrahasto tuo?

Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa (SEU 41 artiklan 2 kohta) ei sallita sellaisten menojen rahoittamista, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla. Tähän asti EU:n sotilaallisia YTPP-operaatioita on rahoitettu yksinomaan Athene-järjestelmästä ja tuki kumppanien sotilaallisille rauhanoperaatioille on rajoittunut afrikkalaisten johtamiin operaatioihin Afrikan rauhanrahaston kautta.

Euroopan rauhanrahasto poistaa näihin välineisiin liittyvät rajoitukset. Siitä rahoitetaan EU:n sotilaallisten operaatioiden yhteiset kustannukset, ja sen avulla voidaan tukea kumppaneita maailmanlaajuisesti. Euroopan rauhanrahasto mahdollistaa myös sotilasalan toimijoille tarjottavat valmiuksien kehittämistoimet sekä koulutuksen, tarvikkeiden ja infrastruktuurin toimittamisen. Näin EU voi kehittää kumppaniensa valmiuksia itse reagoida kriiseihin, ehkäistä konflikteja ja luoda vakautta.

Monivuotisen rahoituskehyksen seitsenvuotiskauden kestävä ja arvoltaan 10,5 mrd. €:n Euroopan rauhanrahasto varmistaa, että EU-rahoitusta on saatavilla jatkuvasti. Sen avulla voidaan reagoida nopeasti kriiseihin ja antaa muuta kiireellistä apua. Järjestelmän tavoitteena on korjata EU:n käytössä olevien keinojen puutteita, jotta EU voisi tehdä enemmän ja toimia ripeämmin. Tällä tavoin Euroopan rauhanrahasto tehostaa EU:n ulkoisen toiminnan vaikutusta, vaikuttavuutta ja kestävyyttä rauhan ja turvallisuuden alalla.

 

Miten Euroopan rauhanrahasto perustetaan?

Euroopan rauhanrahasto on ulkoasiainedustajan ehdotus, jota komissio tukee. Se perustettaisiin neuvoston YUTP-alan päätöksellä. Tästä mahdollisuudesta määrätään SEU 30 artiklan 1 kohdassa.

 

Mistä Euroopan rauhanrahaston rahoitus tulee?

Euroopan rauhanrahasto rahoitetaan EU:n jäsenvaltioiden kansallisilla maksuosuuksilla, jotka muodostetaan bruttokansantulon perusteella.

 

Miten suuri budjetti Euroopan rauhanrahastolle tulee?

Euroopan rauhanrahastolle on ehdotettu 10,5 mrd. €:n ylärajaa seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen seitsenvuotiskautta vastaavalle ajalle. Se vastaa EU:n ulkoisen toimintaympäristön asettamia yhä suurempia haasteita.

 

Korvaako Euroopan rauhanrahasto nykyiset välineet, kuten Athene-järjestelmän ja Afrikan rauhanrahaston?

Euroopan rauhanrahasto on tarkoitus perustaa Afrikan rauhanrahaston ja Athene-järjestelmän pohjalta, ja sen on tarkoitus antaa tukea, jonka kyseiset rahoitusvälineet tällä hetkellä osittain kattavat[1]. Euroopan rauhanrahastosta rahoitettaisiin siis edelleen afrikkalaisten johtamia rauhanoperaatioita, kuten AMISOM-operaatiota ja G5 Sahel -ryhmän yhteisiä joukkoja. Samalla rahastosta katettaisiin sotilaallisten YTPP-operaatioiden yhteiset kustannukset, joiden rahoitus saadaan tällä hetkellä Athene-järjestelmästä.

 

Miten se eroaa uuden monivuotisen rahoituskehyksen muista välineistä?

Euroopan rauhanrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto. Siitä katetaan kustannuksia, joita ei voida rahoittaa EU:n talousarviosta. Muut puolustukseen liittyvät monivuotisen rahoituskehyksen välineet (kuten Euroopan puolustusrahasto) auttavat osaltaan kehittämään jäsenvaltioiden puolustusvalmiuksia ja sitä kautta parantamaan niiden kokonaisvalmiuksia.

 

Kuka hoitaa Euroopan rauhanrahastoa?

Rahasto on YUTP-alan väline, joten sen toteutuksesta vastaa ulkoasiainedustaja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tukemana. Taloudenhoidossa ulkoasiainedustajaa avustaa komission ulkopolitiikan välineiden hallinto (FPI).

Euroopan rauhanrahaston päivittäisestä hoitamisesta – erityisesti talousarvion ja tilinpidon osalta – vastaa Euroopan rauhanrahaston komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jossa puheenjohtajana toimii ulkoasiainedustajan edustaja.

 

Kuka päättää, mitä ohjelmia ja hankkeita toteutetaan Euroopan rauhanrahaston avulla?

Euroopan rauhanrahasto yksinkertaistaa ja tehostaa aiempia rahoitusjärjestelyjä. Sen kautta rahoitettavista toimista päättää neuvosto tai poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea yksimielisesti ulkoasiainedustajan ehdotusten pohjalta.

Kaikki Euroopan rauhanrahastosta rahoitettavat toimet toteutetaan kunnioittaen täysin kansainvälisen oikeuden ja erityisesti ihmisoikeuksiin ja kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen liittyviä velvoitteita. Valvontamekanismeja perustetaan tarpeen mukaan.

 

 

Taustatietoa

Ulkoasiainedustaja Federica Mogherini esitti ajatuksen uudesta eurooppalaisesta rauhanrahastosta, jota jäsenvaltiot yhdessä rahoittaisivat ja hoitaisivat, kun hän puhui Building on vision, forward to action: delivering on EU security and defence -tapahtumassa joulukuussa 2017. Uuden rahaston avulla EU voisi paremmin tukea kumppaneitaan yhteisten turvallisuushaasteiden käsittelyssä joko tukemalla niiden rauhanturvaoperaatioita tai auttamalla parantamaan niiden asevoimien valmiuksia, jotta ne voivat taata rauhan ja turvallisuuden valtionsa alueella, sekä toteuttamalla sotilaallisia YTPP-operaatioita.

Komissio antoi 14. helmikuuta tähän perustuvan tiedonannon "Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU: n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen". Siinä todetaan seuraavaa: "Erillinen noin 10 miljardin euron rahoitusmekanismi kaudelle 2021–2027 parantaisi merkittävästi EU:n edellytyksiä myöntää rahoitusta puolustukseen liittyviin operaatioihin. Kuluvalla rahoituskaudella tähän tarkoitukseen on myönnetty 3,5 miljardia euroa."[2]

 

Lisätietoja

Lehdistötiedote: EU:n talousarvio tulevaisuutta varten

Tiedote: Euroopan rauhanrahasto

 

[1] Afrikan rauhanrahasto saa tällä hetkellä rahoituksensa talousarvion ulkopuolisesta Euroopan kehitysrahastosta. Myös Athene-järjestelmä on talousarvion ulkopuolinen rahoitusjärjestely, jonka neuvosto perusti sotilaallisten YTPP-operaatioiden rahoittamista varten.

[2] On huomattava, että 3,5 mrd. € on Afrikan rauhanrahaston ja Athene-järjestelmän viime vuosien vuotuisiin enimmäismenoihin perustuva olettama, eikä se siis perustu keskimääräisiin vuosimenoihin, jotka olisivat määrältään pienemmät.

Editorial Sections: