Delegation of the European Union to Lesotho

EEAS RSS Feeds

Displaying 71 - 80 of 933

Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni ir iesniegusi trešo progresa ziņojumu par Eiropas Savienības globālās stratēģijas īstenošanu (“ES globālā stratēģija praksē — trīs gadus vēlāk, raugoties nākotnē”), kuru ES ārlietu un aizsardzības ministri apspriedīs Ārlietu padomē 2019. gada 17. jūnijā Luksemburgā. Ziņojumā aplūkots progress, kas pēdējo trīs gadu laikā kopš globālās stratēģijas iesniegšanas 2016. gada jūnijā panākts piecās prioritārajās jomās, t. i., Savienības drošība, valsts un sociālā izturētspēja uz austrumiem un dienvidiem no Savienības, integrēta pieeja konfliktiem un krīzēm, sadarbībā balstītas reģionālās sistēmas un globālā pārvaldība 21. gadsimtā, kā arī sniegti norādījumi par iespējamu turpmāko rīcību turpmākajos gados.

Den højtstående repræsentant og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini, har forelagt den tredje statusrapport om gennemførelsen af Den Europæiske Unions globale strategi, "EU's globale strategi i praksis — efter tre år og i fremtiden", som skal drøftes af EU's udenrigs- og forsvarsministre på samlingen i Rådet for Udenrigsanliggender den 17. juni 2019 i Luxembourg. I rapporten ses der på de fremskridt, der er gjort i de seneste tre år siden fremlæggelsen af den globale strategi i juni 2016, på fem prioriterede områder — vores Unions sikkerhed, staters og samfunds modstandsdygtighed øst og syd for os, en integreret tilgang til konflikter og kriser, regionale samarbejdsordninger og global styring i det 21. århundrede — og der gives muligheder for vejen frem i de kommende år.

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini heeft het derde voortgangsverslag over de uitvoering van de integrale EU-strategie gepresenteerd, "De integrale EU-strategie in de praktijk - een vooruitblik na drie jaar", dat zal worden besproken door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie tijdens de Raad Buitenlandse Zaken op 17 juni 2019 in Luxemburg. In het verslag wordt de vooruitgang beschreven die de afgelopen drie jaar, sinds de presentatie van de integrale strategie in juni 2016, is geboekt op vijf prioritaire gebieden - de veiligheid van de Unie, de weerbaarheid van staten en samenlevingen ten oosten en ten zuiden van ons, een geïntegreerde aanpak van conflicten en crises, regionale samenwerkingsverbanden en mondiale governance voor de 21e eeuw - en worden mogelijkheden voor de toekomst geschetst.

Vysoká představitelka / místopředsedkyně Federica Mogheriniová předložila třetí zprávu o provádění globální strategie Evropské unie, nazvanou „Globální strategie EU v praxi – bilance po třech letech a výhled do budoucna“, která bude projednána ministry zahraničí a obrany členských států EU v rámci Rady pro zahraniční věci dne 17. června 2019 v Lucemburku. Zpráva se ohlíží za pokrokem dosaženým za poslední tři roky, počínaje představením globální strategie v červnu 2016, v pěti prioritních oblastech – bezpečnost Unie, odolnost států a společností na východě a na jihu, integrovaný přístup ke konfliktům a krizím, kooperativní regionální uspořádání a globální správa a řízení pro 21. století – a navrhuje možná východiska pro další směřování v nadcházejících letech.

L'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha presentato la terza relazione sui progressi compiuti nell'attuare la strategia globale dell'Unione europea, dal titolo "La strategia globale dell'UE in pratica - Tre anni dopo, prospettive per il futuro", che sarà discussa dai ministri degli affari esteri e della difesa dell'UE al Consiglio Affari esteri di Lussemburgo del 17 giugno 2019. La relazione esamina i progressi compiuti negli ultimi tre anni, dalla presentazione della strategia globale nel giugno 2016, in cinque settori prioritari - sicurezza dell'Unione, resilienza degli Stati e delle società a est e a sud, approccio integrato a conflitti e crisi, ordini regionali cooperativi e governance globale per il XXI secolo - e fornisce possibili orientamenti per la via da seguire nei prossimi anni.

Déclaration de la porte-parole à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, le 13 juin

Languages:

Statement by the Spokesperson on the occasion of the International Albinism Awareness Day, 13 June

Languages:

Today, an estimated 152 million children are victims of child labour worldwide. These 152 million children are being denied their right to have access to education and to a safe living environment. On the occasion of the World Day against Child Labour on 12 June, the European Union, alongside its international partners, reiterates its strong commitment towards guaranteeing the fundamental human rights of every child, as defined in the 2030 Agenda for Sustainable Development target to end child labour in all its forms by 2025.

Languages:

Pages