Delegation of the European Union to Lesotho

ЄС підтримує податкові та митні реформи та нарощування потенціалу з Управління державними фінансами в Україні

Bruxelles, 18/06/2019 - 15:08, UNIQUE ID: 190618_24
Press releases

English version is below

18 червня 2019 року розпочинається Програма з підтримки управління державними фінансами в України (EU4PFM), фінансування для якої надає ЄС, і яка направлена на підтримку податкових та митних реформ та нарощування потенціалу з yправління державними фінансами. Серед учасників Програми – центральне агентство з управління проектами (CPMA) Литовської Республіки, Представництво Європейського Союзу в Україні та призначені національні та міжнародні експерти. Вони допомагатимуть установам, що здійснюють управління державними фінансами України, у реформуванні податкових та митних органів задля забезпечення ефективного адміністрування доходів, а також сприятимуть зміцненню організаційних можливостей установ yправління державними фінансами.

 

Загальною метою Програми EU4PFM, що здебільшого фінансується з джерел ЄС, є поліпшення управління державними фінансами в Україні. Наслідком цього, у підсумку, має стати вдосконалення якості надання державних послуг та покращення бізнес-клімату. Конкретними цілями Програми, що реалізується литовським CPMA, є: (i) підтримка подальшого розвитку сучасної, ефективної та справедливої системи адміністрування податків та зборів та (ii) підтримка відповідних установ yправління державними фінансами у покращенні їх організаційних можливостей.

                                                                 

Пітер Вагнер, Керівник Групи підтримки України (Європейська Комісія) зазначив: “Програма EU4PFM – це ще один приклад того, як ЄС продовжує підтримувати Україну на шляху перетворень. Ми не можемо не підкреслювати яке велике значення податкова та митна адміністрації мають для забезпечення надходжень до державного бюджету, але і також – для сприяння розвитку торгівлі та належного бізнес-клімату. Я закликаю уряд затвердити амбіційний план дій з податкової та митної реформи. Бізнес спільнота та суспільство в Україні очікують цих реформ.” Він додав: “Економічне відновлення та майбутнє процвітання залежать від налаштованості податкової та митної адміністрацій сприяти добровільному дотриманню норм податкового законодавства як суб’єктами господарювання, так і громадянами. Ми прагнемо підтримувати Міністерство фінансів і його агенції у відновленні суспільної довіри до податкової та митної адміністрацій".

 

Програма підтримуватиме реформи у сфері адміністрування податків та зборів, які сприятимуть зміцненню інституційних та організаційних можливостей українських установ у впровадженні та реалізації сучасної стратегії дотримання податкового законодавства, спрямованої на просування концепції добровільної сплати податків; аналіз та вдосконалення бізнес-процесів у податковій та митній службах; створення та введення в дію нової Служби фінансових розслідувань; розширення можливостей для України стягувати податки з податкової бази, зокрема, через поліпшення обміну податковою інформацією з іншими країнами та шляхом запобігання ухилянню від оподаткування; продовження гармонізації податкового та митного законодавства до законодавства ЄС та кращих світових практик, а також покращення інституційних та організаційних можливостей податкової та митної служб.

 

Водночас, в рамках Програми буде надана допомога у впровадженні юридичних та процедурних змін в митній сфері та сферах спрощення процедур торгівлі, зокрема, шляхом надання підтримки щодо інтеграції до Спільної транзитної системи ЄС (New Computerised Transit System) та приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Крім того, буде підтримуватися запровадження інституту авторизованого економічного оператора та підвищення надійності процесу митного оформлення. Наступними цілями Програми є покращення контролю після завершення митного оформлення та вдосконалення інституційної спроможності підрозділів митного аудиту.

 

Зрештою, Програма забезпечить підтримку установ yправління державними фінансами в Україні в питаннях розробки та впровадження сучасних методів управління людськими ресурсами, включаючи впровадження антикорупційних заходів, адаптацію та автоматизацію бізнес-процесів, вдосконалення організаційних структур і практик та зміцнення спроможності установ yправління державними фінансами в Україні у сфері планування, впровадження та моніторингу реформ.

 

Урочистий захід за участі високопосадовців, ознаменував старт Програми EU4PFM, що підтримує податкові та митні реформи та розбудову потенціалу в установах yправління державними фінансами в Україні. Для проголошення вступного слова на відкритті заходу було залучено поважних гостей, бенефіціарів Програми та представників міжнародних організацій, серед яких: Гелетій Юрій Ігорович,  Заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції, пан Петер Вагнер, керівник Групи підтримки України в Європейській комісії,  та пані Даіва Бразіунаіте, заступник міністра фінансів Литовської Республіки. Керівник програми EU4PFM, пан Егон Веерме, в минулому – заступник директора Естонської податкової та митної служби та директор Естонської ради з соціального страхування, представив команду експертів з основних напрямків Програми, розповів про очікувані результати і терміни виконання проекту. Наприкінці відбулася сесія питань та відповідей.

 

Довідкова інформація

 

Програма EU4PFM впроваджується в рамках Європейського інструменту сусідства. Загальний бюджет програми становить 55 млн евро. Бюджет, виділений для CPMA, становить 29,5 млн євро, з яких частка в розмірі 0,5 млн євро фінансується Литовською Республікою. Завершення реалізації компонентів Програми очікується наприкінці 2022 року.

 

***

 

The EU supports tax and customs reforms and capacity building in Public Finance Management institutions in Ukraine

 

The EU-funded Public Finance Management Support Programme for Ukraine (EU4PFM) supporting tax/customs reform and capacity building has been launched on 18th June, 2019. Central Project Management Agency (hereafter – CPMA) of the Republic of Lithuania, European Union Delegation to Ukraine and relevant national and international experts will support public finance management institutions of Ukraine in reforming tax and customs administrations to ensure better revenue collection and will help strengthening organizational capacities in public financial management institutions.

 

The overall objective of the EU4PFM Programme, financed largely by the EU, is to improve Public Finance Management in Ukraine, thereby ultimately improving public service delivery and the business climate. The specific objectives of the Programme that is implemented by Lithuania's CPMA are to (i) support the further development of a modern, efficient and fair revenue collection system and to (ii) support relevant PFM institutions in the enhancement of their organizational capacities.

 

Peter Wagner, Head of Support Group for Ukraine (European Commission) said: “EU4PFM is another example of how EU continues to support Ukraine on its transformation path. We cannot emphasise enough the importance of tax and customs administrations for national revenue collection, but also for trade facilitation and overall business environment. I urge the government to adopt an ambitious tax and customs reform action plan. Business community and society in Ukraine are waiting for these reforms.” He added: “Economic recovery and future prosperity depend on having tax and customs administrations that promote voluntary tax compliance of their businesses and citizens. We want to support the Ministry of Finance and its agencies in rebuilding public trust in tax and customs administrations.”

 

The Programme will support reforms in revenue mobilisation that will strengthen institutional and organisational capacities of Ukrainian institutions in introducing and implementing a modern tax compliance strategy aimed at promoting voluntary tax compliance, reviewing and modernising business processes within the tax and customs administrations, establishing and operationalising the new Financial Investigation Service, broadening Ukraine's tax base through, inter alia, improved tax-related information flows with other countries, and countering tax avoidance, continuing legal approximation of relevant tax and customs laws and regulations with EU norms and international best practices, and improving capacities of the tax and customs administrations.

 

At the same time, the Programme will also support legal and procedural changes in customs and trade facilitation areas, in particular by supporting the introduction of the New Computerized Transit System and Ukraine's joining the Convention on the Common Transit Procedure. Furthermore, the programme will support the introduction and implementation of the Authorised Economic Operator scheme and strengthened customs clearance process. Enhancement of the post clearance controls and improved audit capacity are further objectives of the Programme.

 

Finally, the Programme will support Ukraine's PFM institutions in designing and implementing modern Human resources management practices including anti-corruption provisions; it will support reviewing, adapting and automating business processes; it will support modernising institutional structures and practices and it will strengthen capacities of Ukrainian PFM institutions in designing, implementing and monitoring reforms.

 

The opening event, bringing together the high level officials from Ukraine’s public finance management institutions, has marked the launch of the EU4PFM programme supporting tax and customs reforms and capacity building in Public Finance Management institutions. Prominent guests, beneficiary and donor representatives opened the event: Mr Yuriy Heletiy, Deputy Minister for European Integration, Ministry of Finance, Mr. Peter Wagner, Head of Support Group for Ukraine, European Commission, and Deputy Minister of Finance of the Republic of Lithuania Ms Daiva Brasiūnaitė delivered introductory words. The Project's Team Leader Mr Egon Veermäe, former Deputy Director of the Estonian Tax and Customs Board and former Director of Estonian Social Insurance Board, delivered a presentation introducing the expert team, the main pillars, expected deliverables and the implementation timeline. This was followed by the Q&A session.

 

Background

 

The EU4PFM Programme is implemented under the European Neighbourhood Instrument. Its overall funding is EUR 55.5.million The budget allocated to the Central Project Management Agency is EUR 29.5 million, of which EUR 0.5 million is co-funded by the Republic of Lithuania. The end of the implementation period is foreseen for the end of 2022.

Редакторські розділи: