Delegation of the European Union to Lebanon

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 1072

၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအီးယူ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ အား ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပေကာင္စီမွသေဘာတူ လက္ခံခဲ့ပါသည္။

Languages:

On Monday 16 October 2017 the Council adopted the EU Annual Report on Human Rights And Democracy in the World in 2016.

Languages:

Të hënën, më 16 tetor 2017, Këshilli miratoi Raportin Vjetor të BE-së për të drejtat e njeriut dhe demokracinë në botë në vitin 2016.

Languages:

Le lundi 16 octobre 2017, le Conseil a adopté le rapport annuel de l’UE sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2016.

Languages:

On Monday 16 October 2017 the Council adopted the EU Annual Report on Human Rights And Democracy in the World in 2016.

Languages:

Năm 2016 là một năm đầy thách thức đối với nhân quyền và dân chủ, với không gian đang thu hẹp lại đối với xã hội dân sự và khủng hoảng chính trị và nhân đạo phức tạp đang tăng lên.

Languages:

The death penalty is incompatible with human dignity. It constitutes inhuman and degrading treatment, does not have any proven deterrent effect and allows judicial errors to become irreversible and fatal.

Languages:

Pages