Delegation of the European Union to Lebanon

Press and information team of the Delegation to LEBANON

Press and Information

Phone number: 

00961 1 569400