Delegation of the European Union to the Lao PDR

สหภาพยุโรปที่แข็งแกร่งกว่า ในโลกที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คือหลักการสำคัญที่ผมจะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่

01/12/2019 - 11:11
From the blog

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับตำแหน่งผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป  ในโลกปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและการแข่งขันที่สูงขึ้น ผมตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปอย่างสุดความสามารถ  ในฐานะผู้นำทางการเมืองรายหนึ่งของโลก สหภาพยุโรปได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้เกิดขึ้นทั้งในยุโรปและในภูมิภาคอื่นๆ ด้วย

ผมมุ่งมั่นที่จะทำให้สหภาพยุโรปเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับโลกซึ่งมีความน่าเชื่อถือ ให้ความร่วมมือแก่ทุกฝ่าย และยึดมั่นในหลักการสำคัญๆ เพื่อเสริมสร้างให้ยุโรปและโลกเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน  ผมจะร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกอย่างแข็งขันเพื่อป้องกันและสนองตอบต่อวิกฤติการณ์  ตลอดจนประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่โลกกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ   สหภาพยุโรปภายใต้การนำของผม จะเป็นสหภาพยุโรปที่ให้ความสำคัญกับโลกยิ่งไปกว่าที่เคยเป็น  และเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการส่งเสริมความมั่นคงและการพัฒนาของโลก

สหภาพยุโรปมีศักยภาพที่จะทำภารกิจสำคัญอันยิ่งยวดนี้ให้สำเร็จลุล่วง เรามีเครื่องมือและทรัพยากรเพียบพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านการทูต การค้า ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการบริหารจัดการวิกฤติ   เราเป็นผู้สร้างกฎกติกาและมาตรฐานให้โลกได้ปฏิบัติตาม  อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องรักษาระบบพหุภาคีนิยมและค่านิยมประชาธิปไตยอย่างแน่วแน่  ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เราเป็นผู้นำในการตอบสนองต่อความท้าทายในโลกและการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา  โดยมีนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงร่วมของเราเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินบทบาทของเราในเวทีโลก

และเพื่อเสริมสร้างให้สหภาพยุโรปเข้มแข็งยิ่งขึ้น ผมจะยึดมั่นในหลักการดังต่อไปนี้:

สัจนิยม: ในโลกของการเมืองแห่งอำนาจ เราต้องคิดและปฏิบัติตนในฐานะผู้นำระดับโลก  เราต้องดำเนินการบนพื้นฐานของการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ชัดเจนต่อเป้าหมายและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของเรา  อีกทั้งยังต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมิติภายในและภายนอกของนโยบายของเรา เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความเป็นเอกภาพ: เราจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายต่างประเทศที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และใช้ประโยชน์จากอำนาจที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีบวกกับศักยภาพของปฏิบัติการร่วมให้ได้ผลสูงสุด  โดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมด  ด้วยวิธีนี้เท่านั้น เสียงของเราจึงจะดังก้องและชัดเจนไปทั่วโลก

การสร้างพันธมิตร: การรับมือกับประเด็นท้าทายในโลกปัจจุบันต้องอาศัยการตอบสนองจากทุกฝ่าย  การเสริมสร้างพันธมิตรเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันนั้นอยู่ในพันธุกรรมของสหภาพยุโรป อีกทั้งแนวคิดพหุภาคีนิยมยังเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานในระดับโลกของเราอีกด้วย   ถึงแม้ว่าเราอาจต้องพัฒนาระบบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎกติการ่วมให้เหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ 21 ให้มากขึ้น แต่เราจะไม่ละทิ้งแนวคิดนี้ไป

สหภาพยุโรปมีความรับผิดชอบต่อพลเมืองและพันธมิตรของเราทั่วโลกในการสร้างความมั่นคงและสันติภาพ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม เสรีภาพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รวมถึงจะได้มีส่วมร่วมในการเสริมสร้างสหภาพยุโรปที่แข็งแกร่งกว่าเดิม  ในโลกที่ดีกว่า  ปลอดภัยกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ในช่วงแรกของการปฏิบัติงาน   ผมจะเข้าร่วมการเปิดการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ครั้งที่ 25 ณ กรุงมาดริด ก่อนจะเดินทางไปกรุงปารีสเพื่อแสดงความเคารพต่อนายทหารชาวฝรั่งเศส 13 นายที่ได้เสียชีวิตลงในประเทศมาลี

บทบรรณาธิการ:

ผู้เขียน