Delegation of the European Union to the Kyrgyz Republic

EEAS RSS Feeds

Displaying 31 - 40 of 1893

Europska komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku danas su iznijeli ambiciozne planove za promicanje rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena u okviru svih vanjskih djelovanja Europske unije.

Oggi la Commissione europea e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza presentano piani ambiziosi per promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile in tutte le azioni esterne dell'Unione europea.

Šodien Eiropas Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos nāca klajā ar vērienīgiem plāniem, kā visās Eiropas Savienības ārējās darbībās veicināt dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm.

Šiandien Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pateikė plataus užmojo planus skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą įgyvendinant visus Europos Sąjungos išorės veiksmus.

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a mai napon ambiciózus terveket terjesztett elő annak érdekében, hogy az Európai Unió valamennyi külső fellépése keretében elősegítsék a nemek közötti egyenlőséget és a nők társadalmi szerepvállalásának növelését.

Illum, il-Kummissjoni u Ewropea u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà ressqu pjanijiet ambizzjużi biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa permezz tal-azzjoni esterna kollha tal-Unjoni Ewropea.

Vandaag hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid ambitieuze plannen gepresenteerd om gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen via alle externe acties van de Europese Unie te bevorderen.

24/11/2020 – HR/VP blog – With a ‘democratic recession’ underway and new threats to democracy emerging, we need to step up the defence of democracy, both at home and abroad. In particular, we should deepen our cooperation with fellow democracies to counter the rise of authoritarianism.

20.11.2020 – Blog dell'AR/VP – Oggi i ministri della Difesa dell'UE hanno discusso di come affrontare le sfide future e di come l'UE può diventare un partner di sicurezza più forte. La bussola strategica, la cooperazione strutturata permanente e la revisione coordinata annuale sulla difesa sono fondamentali per conseguire questo obiettivo.

20/11/2020 — Blogue do AR/VP — Os ministros da Defesa da UE debateram a forma de enfrentar os desafios do futuro e de a UE se poder tornar um parceiro mais forte em matéria de segurança. As orientações estratégicas, a cooperação estruturada permanente e a análise anual coordenada da defesa são fundamentais para alcançar este objetivo.

Pages