Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Zvaničnik Projekta Sa Finansijskim Projektom

22/10/2018 - 09:11
EU project positions

"Zvaničnik Projekta Sa Finansijskim Projektom" Neključnog Stručnjaka 2 za Prekogranični program IPA II između Kosova i bivše Jugoslovenske Republike Makedonije 2014-2020

Ministarstvo administracije lokalne samouprave Kosova kao operacionalna struktura u sklopu ugovora sa operacionalnom strukturom  Ministarstva lokalkne samouprave  bivše Jugoslovenske Republike Makednonije, u toku je objavljivanja javnog poziva  o izražavanju interesa radi nastavka sa rekrutacijom jednog službenika za projekat finansijskog profila sprovođenja "IPA II, Prekogranične saradnje između  Kosova - i bivše Jugoslovenske Republike Makedonije za period 2014-2020.

Odgovornosti neključnih stručnjaka (NKE) biće orijantisani od strane projekta i finansije. Osim dužnosti ili zadataka projektnog službenika ( koji treba da se smanjuju upoređenju sa prethodnim neključnim stručnjakom), ovaj specifičan položaj trebalo bi da se bavi sa sprovođenjem programa ( u posebnosti sa finansijskim pitanjima u sprovođenju ugovora  i grantova), upravljanje ovim ugovorom o uslugama, kao I sa administrativnim pitanjima. Službenik/ca će svoje dužnosti obaviti u prostorijama SPT antene u Gnjilane.

Projektni službenik sa finansijskim proifilom biće na položaju do 200 radnih dana tokom vremena trajanja ugovora. Minimalno 75% radna dana treba da se potroše na povoljnoj teritoriji.

osim dužnosti projektnog službenika i administrativnih pitanja on/ona treba da dude odgovoran za finansijsko upravljanje, o toku I transakcijama fondova I overavanje troškov aprojekta u saglasnosti sa ugovorom i u vezi sa pravilima PRAG-a. On /ona će podržati šefa  SPT-a i izveštavaće svaki puta po potrebi  OS-ima i AK-a za finansijsko administriranje ovog ugovora o uslugama. Svim zainteresovanim kandidatima traži se sa podnose zahtev u dole navedenom opisanom položaju:

 

                                              Opšte iskustvo i  kvalifikacione sposobnosti:

- Universitetska diploma, po mogućnosti mesterska diploma i namanje pet (5 ) godine radnog stručnog iskustva;

- Sposobnost govora ili komunikacije na albanskom jeziku i službenom jeziku na Kosovu;

- Upoznavanje pravila PRAG-a.

 

Opšte stručno (profesionalno( iskustvo)

- Najmanje tri(3) godine opšteg profesionalnog iskustva u programima/ projektima asistencije  finansirane od strane EU-a, i ostalih donator i

- Najmanje dve (2) godine, upravljanja sa finansijskim i administrativnim projektima  u javnom ili privatnom sektoru.

 

                                                             Posebno profesionalno iskustvo

 

- Najmanje tri (3 ) godine radnog iskustva sa programima /projektima finansiranih od strane EU-a, po mogućnosti vezani sa pitanjima prekogranične saradnje IPA II korisnicima ;

- Iskustvo u upravljanju sa finansijskim I administrativnim projektima, javne nabavke, podugovaranjem, budžetiranjem, finansijskim izveštavanjem, administriranjem izvora;

- Iskustvo u pružanju obuka u vezi sa upravljanjem administrativnih i finansijskih projekata, iskustvo koji će ujedno biti i kao bogastvo;

- Iskustvo kao consultant o finansjkom upravljanju i nabavkama u projektima finansiranim od strane međunarodnih donatora,  posebno na programima PKS-a koje  finansira EU, predstavljaće prednost.

 

Finansijski zvaničnik treba da ima kosovsko državljanjstvo.

 

                                    Zainteresovani aplikanti će podnositi sledeće dokumente:

 

• curriculum Vitae (CV) na engleskom jeziku u obliku  Europass;

• motivaciono pismo na engleskom jeziku;

• svi  relavantni prateći dokumenti će se pružati tokom podnošenja /apilkacije (referense, noratizovane diplome, ID, uverenje da niste pod istragom I uverenje da ste obavili sve finansijske obaveze u Poreskoj administraciji Kosova .

 

Aplikacije treba podneti neposredno na sledeći e-mail adresu ili preko pošte LETEST dana,

poštom: 02.11.2018

 

Ministarstvo administracije lokalne samouprave, bivša zgrada “Rilindje” 12. sprat, Priština, Kosovo

 

E-mail: hazbije.kelmendi@rks-gov.net

 

Beleška: Vsamo aplikacije koje su primljene do datuma zatvaranja konkursa biće primljene za pregled (razmatranje).

Languages:
Urednički odeljci: