European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

Komisioni Evropian ofron 70.5 milion euro për Kosovën

Bruxelles, 29/12/2016 - 23:30, UNIQUE ID: 161229_6
Press releases

"BE-ja është partneri, investitori dhe donatori kryesor i Kosovës dhe kjo ndihmë e re rikonfirmon angazhimin e BE-së ndaj rrugës evropiane të Kosovës", ka thënë Shefja e Zyrës së BE-së/PPBE Nataliya Apostolova.

Komisioni Evropian ka miratuar programin për vitin 2016 për Kosovën për dhënien e 70.5 milionë euro për të mbështetur rrugën evropiane të Kosovës. Në kuadër të Programit për Veprim të Kosovës për vitin 2016, do të mbështeten sektorët e mëposhtëm: demokracia dhe qeverisja, sundimi i ligjit dhe të drejtat themelore, konkurrenca dhe inovacioni,  arsimi, punësimi dhe politikat sociale.

"BE-ja është partneri, investitori dhe donatori kryesor i Kosovës dhe kjo ndihmë e re rikonfirmon angazhimin e BE-së ndaj rrugës evropiane të Kosovës", ka thënë Shefja e Zyrës së BE-së/PPBE Nataliya Apostolova.

“Ndihma e BE-së ka krijuar qindra vende pune në Kosovë dhe ka përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve të Kosovë në shumë fusha duke përfshirë zhvillimin, infrastrukturën, mbështetjen për NMVM-të, mbështjetjen për prodhimin bujqësor, sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut, luftën kundër korrupsionit, etj” ka thënë Apostolova.

Qëllimi kryesor i veprimit në kuadër të demokracisë dhe qeverisjes është mbështjetja e mëtejshme e integrimit të Kosovës në ekonominë globale dhe forcimi i rolit të administratës së Kosovës në promovimin e zhvillimit socio-ekonomik në tregti, lëvizjen e lirë të mallrave dhe shërbimeve dhe forcimi i përafrimit sektorial në përputhje me obligimet e Marrëveshjes për Stabilizim Asociim (MSA).

Përveç mbështetjes së zbatimit të MSA-së, ndihma financiare për vitin 2016 poashtu synon të ndihmojë në zbatimin e Agjendës për Reforma Evropiane e cila u lansua së fundmi.

Veprimi në lidhje me sektorin e sundimit të ligjit dhe të drejtave themelore do t’i kontribuojë një shoqërie multi-etnike në Kosovë duke mundësuar  një jetesë dhe integrim të qëndrueshëm të personave të zhvendosur në shoqërinë kosovare.

Veprimi në sektorin e arsimit, punësimit dhe politikave sociale synon të përmirësojë regjistrimin dhe përfshirjen e fëmijëve në edukimin parashkollor  dhe të përmirësojë cilësinë e edukimit parashkollor dhe atij fillor në përputhje me Planin Strategjik për Arsimin në Kosovë për vitin 2017-2021.

Kjo ndihmë prej 70.5 milion euro përfshin një program për mbështetjen direkte të buxhetit, duke kontribuar në zbatimin e pakos së reformave të Kosovës, përkatësisht zhvillimin e politikave dhe koordinimin dhe modernizimin e administratës publike.

Kjo ndihmë është pjesë e kontributit financiar të BE-së me vlerë prej 645 milion euro i cili i është dhënë Kosovës gjatë periudhës për vitin 2014-2020. Kosova përfiton edhe nga asistenca e BE-së në kuadër të programit shumë shtetëror IPA II, duke siguruar mbështetje financiare në një shkallë rajonale. Kjo ndihmë kërkon që autoritetet të tregojnë angazhim të vazhdueshëm për të përmirësuar qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit.

Editorial Sections:

Author