Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 71 - 80 of 1780

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë, Bashkimi Evropian përsërit angazhimin e vet të palëkundur për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave lezbike, homoseksualë, biseksualë, transgjinorë dhe interseksualë (LGBTI).

 

Povodom Međunarodnog Dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, Evropska unija ponovo naglašava svoju nepokolebljivu posvećenost promovisanju i zaštiti prava lezbejki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i dvopolnih (LGBTI) osoba.

Languages:

 

"Transparent, inclusive and credible elections offering a meaningful choice of candidates are the cornerstone of democracy.

The EU expects all stakeholders involved in the upcoming extraordinary mayoral elections in four municipalities in northern Kosovo to respect the integrity of the electoral process.

Languages:

 

"Zgjedhjet transparente, gjithëpërfshirëse dhe të besueshme që ofrojnë një përzgjedhje domethënëse të kandidatëve janë themeli i demokracisë.

BE-ja pret që të gjithë aktorët e përfshirë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarë në katër komunat në veri të Kosovës të respektojnë integritetin e procesit zgjedhor.

 

"Transparentni, inkluzivni i kredibilni izbori koji nude značajan izbor kandidata su kamen temeljac demokratije.

EU očekuje da sve strane uključene u predstojeće vanredne izbore za gradonačelnike u četiri opštine na severu Kosova poštuju integritet izbornog procesa.

Languages:

Representatives of Kosovo and the European Commission met in Brussels to discuss the developments in the areas of agriculture, rural development, fisheries and food safety. The discussion was held in the framework of the Stabilisation and Association Agreement (SAA) which entered into force in April 2016.

Languages:

Përfaqësuesit e Kosovës dhe Komisionit Evropian u takuan në Bruksel për të diskutuar zhvillimet në fushat e bujqësisë, zhvillimit rural, peshkimit dhe sigurisë së ushqimit. Diskutimi u zhvillua në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (SAA), e cila ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016.

Predstavnici Kosova i Evropske komisije sastali su se u Briselu radi diskusije o razvoju događaja u oblastima poljoprivrede, ruralnog razvoja, ribarstva i bezbednosti hrane. Diskusija je održana u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koji je stupio na snagu u aprilu 2016. godine.

Languages:

Pages