Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 41 - 50 of 1823

The Head of the EU Office in Kosovo/EU Special Representative, Nataliya Apostolova, addressed the Assembly Economic Committee today raising concern over monopoly in vehicle homologation and imposition of non-tariff barriers for new vehicles, causing unnecessary expense to the people of Kosovo.

Languages:

Shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë/Përfaqësuesja e Posaçme e BE-së, Nataliya Apostolova, iu drejtua sot Komisionit për Ekonomi të Kuvendit për të ngritur shqetësimin për monopolin në homologimin e automjeteve dhe imponimin e barrierave jo-tarifore për automjetet e reja, duke i shkaktuar shpenzime të panevojshme popullit të Kosovës.

Šefica Kancelarije EU na Kosovu/Specijalna predstavnica EU Natalija (Nataliya) Apostolova obratila se danas Odboru Skupštine za ekonomiju, iskazujući zabrinutost u vezi sa monopolom na homologaciju vozila i nametanjem ne-tarifnih barijera za nova vozila, što prourokuje nepotrebne troškove za građane Kosova.

Languages:

Kosovo and European Union discuss trade, industry, customs and taxation, within SAA framework

Languages:

Kosova dhe Bashkimi Evropian diskutojnë për tregtinë, industrinë, doganat dhe tatimin, në kuadër të kornizës së MSA-së

Razgovori Kosova i Evropske Unije o trgovini, industriji, carinama i oporezivanju unutar okvira SAP-a

Languages:

Pages