Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 21 - 30 of 1780

Šefica Kancelarije EU na Kosovu/Specijalna predstavnica EU Natalija (Nataliya) Apostolova obratila se danas Odboru Skupštine za ekonomiju, iskazujući zabrinutost u vezi sa monopolom na homologaciju vozila i nametanjem ne-tarifnih barijera za nova vozila, što prourokuje nepotrebne troškove za građane Kosova.

Languages:

Kosovo and European Union discuss trade, industry, customs and taxation, within SAA framework

Languages:

Kosova dhe Bashkimi Evropian diskutojnë për tregtinë, industrinë, doganat dhe tatimin, në kuadër të kornizës së MSA-së

Razgovori Kosova i Evropske Unije o trgovini, industriji, carinama i oporezivanju unutar okvira SAP-a

Languages:

Protesta e djeshme e organizatave të shoqërisë civile në Prishtinë kundër amendamenteve të projektligjit për financimin e partive politike është një kujtesë e rëndësishme për nevojën e llogaridhënies, mbikëqyrjes, transparencës dhe zbatimit efektiv të vërtetë.

Jučerašnji protest organizacija civilnog društva u Prištini protiv amandmana na nacrt zakona o finansiranju političkih stranaka važan je podsetnik na potrebu stvarne odgovornosti, nadzora, transparentnosti i efikasnog sprovođenja.

Languages:

Yesterday’s protests by civil society organisations in Pristina against amendments to the draft law on political party financing is an important reminder of the need for real accountability, oversight, transparency and effective enforcement. Parliamentary parties should heed demands by civil society to ensure that this law is in line with Venice Commission legal opinion, and with this aim, discussed in the Ad Hoc Committee for Strengthening the Electoral Process.

Languages:

Pages