Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 71 - 80 of 1849

Kosova dhe Bashkimi Evropian diskutojnë për tregtinë, industrinë, doganat dhe tatimin, në kuadër të kornizës së MSA-së

Razgovori Kosova i Evropske Unije o trgovini, industriji, carinama i oporezivanju unutar okvira SAP-a

Languages:

Jučerašnji protest organizacija civilnog društva u Prištini protiv amandmana na nacrt zakona o finansiranju političkih stranaka važan je podsetnik na potrebu stvarne odgovornosti, nadzora, transparentnosti i efikasnog sprovođenja.

Languages:

Yesterday’s protests by civil society organisations in Pristina against amendments to the draft law on political party financing is an important reminder of the need for real accountability, oversight, transparency and effective enforcement. Parliamentary parties should heed demands by civil society to ensure that this law is in line with Venice Commission legal opinion, and with this aim, discussed in the Ad Hoc Committee for Strengthening the Electoral Process.

Languages:

Protesta e djeshme e organizatave të shoqërisë civile në Prishtinë kundër amendamenteve të projektligjit për financimin e partive politike është një kujtesë e rëndësishme për nevojën e llogaridhënies, mbikëqyrjes, transparencës dhe zbatimit efektiv të vërtetë.

Déclaration conjointe de Federica Mogherini, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et Pramilla Patten, représentante spéciale des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, à l'occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit

Languages:

Joint Statement by EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, and UN Special Representative on Sexual Violence in Conflict, Pramila Patten, on the occasion of the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict

Languages:

Pages